Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Erazmus Rotterdamský a jeho svet (Úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia).