Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Spolok historikov stredoslovenských banských miest - regionálna sekcia SHS