Rigorózne konanie

Témy rigoróznych prác pre udelenie titulu PaedDr. (doktor pedagogiky v odbore učiteľstvo dejepisu):

 

Konkrétne témy rigoróznych prác budú spresnené s vybraným konzultantom (didaktikom katedry).

Prioritne sa tematika týka inovatívneho didaktického spracovania vybraných tém dejepisného vyučovania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2, ISCED 3), resp. dejiny výučby dejepisu na Slovensku a v iných krajinách. Potenciálny adept štúdia sa môže rozhodnúť pre rôzne oblasti, akými sú napr. vzdelávacie štandardy, metodika, diagnostika, moderné technológie vo výučbe, špecifické predmetové kompetencie dejepisu, problematika rozvíjania a kultivovania historického vedomia, historickej pamäti, úloha dejepisu v socializácii jedinca, efektívna práca s didaktickými médiami (prameňmi) atď.

 


 

Dokumenty:

Témy rigoróznych prác (aktuálne k 1. 6. 2018)

Smernica č. 3/2014 o rigoróznom konaní

Tematický obsah rigoróznej skúšky v odbore „história“:

Aktualizované: 01-06-2018