Rigorózne konanie

Témy rigoróznych prác pre udelenie titulu PaedDr. (doktor pedagogiky v odbore učiteľstvo dejepisu):

 

Konkrétne témy rigoróznych prác budú spresnené s vybraným konzultantom (didaktikom katedry).

Prioritne sa tematika týka inovatívneho didaktického spracovania vybraných tém dejepisného vyučovania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED 2, ISCED 3), resp. dejiny výučby dejepisu na Slovensku a v iných krajinách. Potenciálny adept štúdia sa môže rozhodnúť pre rôzne oblasti, akými sú napr. vzdelávacie štandardy, metodika, diagnostika, moderné technológie vo výučbe, špecifické predmetové kompetencie dejepisu, problematika rozvíjania a kultivovania historického vedomia, historickej pamäti, úloha dejepisu v socializácii jedinca, efektívna práca s didaktickými médiami (prameňmi) atď.

 


 

Témy rigoróznych prác:

 

 

Katedra histórie FF UMB v Banskej Bystrici akceptuje v rigoróznom konaní  v ŠO história výber tématického zamerania rigoróznych prác podľa záujmu uchádzačov. Dôležitý je súhlas s vybranou témou garantom ŠP a určeným konzultantom rigoróznej práce. Zároveň ponúka nasledujúce možné alternatívy tématického zamerania rigoróznych prác podľa vedecko-výskumného zamerania pedagógov KHi:

 

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

 

1. Dejiny kláštorov a reholí na Slovensku v stredoveku a novoveku

2. Dejiny kresťanstva v stredovýchodnej Európe (Čechy, Poľsko, Maďarsko, Slovensko)

3. Obraz Veľkej Moravy v historických prácach 20. Storočia

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 

1. Obsahová analýza Prešpurských novín (1783-1787).

2. Obraz korunovácie Leopolda II. za uhorského kráľa v dobovej tlači.

 

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

 

1. Ostrolúckovci z Ostrej Lúky a Zemianskeho Podhradia (dejiny a genealógia rodu).

2. Pôvod a rozšírenie obcí s názvom Závada/Závadka na Slovensku.

3. Testamenty a testamentárna prax uhorských šľachticov na prelome stredoveku a novoveku.

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

 

1. Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1938 – 1945 (konkrétna hospodárska situácia  v jednotlivých regiónoch Slovenska)

2. Spoločensko-politická situácia vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1939 – 1945

3. Drevársky a papierenský priemysel vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1939 – 1945

 

 doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

 

1. Dejiny knižnej kultúry vybraného regiónu Slovenska

2. Osobnosti renesancie a humanizmu na Slovensku

3. Mníšstvo a reformácia (analýza fungovania rehoľných spoločenstiev v
podmienkach raného novoveku)

4. Reformácia a Osmani (otázka slobody vierovyznania na Osmanmi okupovaných
územiach)

5. Humanistický svet a jeho ideály v zrkadle korešpondencie Erazma Rotterdamského

 


prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

 

1.   Obrazy susedov v slovenskej tlači na prelome 19. a 20. storočia.

2.   Historické témy na stránkach časopisov medzivojnového obdobia.

3.   Podoby regionálnej historiografie v 19. a v 1. polovici 20. storočia.

4.   Obraz Veľkej Moravy a jej vzťahu k Uhorsku v publicistike a historických prácach v 60. rokoch 19. storočia

5.   Obraz Veľkej Moravy  v publicistike a historických prácach v 80. a 90. rokoch 19. storočia

6.   Osoba regionálneho historika z konca 19. a začiatku 20. storočia (výber niektorej osobnosti)

7.   Profil vybraného slovenského periodika z 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho denníka)

8.   Profil vybraného maďarského, resp. nemeckého periodika z 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho titulu, potrebná znalosť maďarského, resp. nemeckého jazyka)

9.   Postoj slovenského kultúrneho prostredia k najnovším vedeckým poznatkom na prelome 19. a 20. storočia

10. Úloha a obraz vlastného územia v slovenskom politickom myslení na konci 19.a na začiatku 20. storočia

11. Spoločenský život mesta v období dualizmu (výber niektorého mesta, potrebná znalosť maďarčiny)

12. Ideály zjednotenej Európy v romantickej 1. polovici 19. storočia  (potrebná znalosť francúzštiny, resp. angličtiny)

13. Časopis Svornosť z pohľadu politiky maďarizácie a národnej emancipácie Slovákov

14. Augustové slávnosti v Martine v období dualizmu

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 

 1. Podkarpatská Rus (1918 – 1945) ako súčasť Československa.
 2. 14. divízia Waffen SS „Galizien“ na Slovensku (1944 – 1945): bojová protipartizánska činnosť a represálie
 3. Politicko-spoločenská situácia na Slovensku po skončení druhej svetovej vojne (resp. situácia v jednotlivých slovenských regiónoch, okresoch).
 4. Odstúpenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu (1945).
 5. Bezpečnostná situácia na poľsko-slovenskom pohraničí v rokoch 1945 – 1948.
 6. Utečenecké vlny zo susedných krajín (Poľsko, ZSSR, Maďarsko) na Slovensko a riešenie ich otázky v rokoch 1944 – 1948.
 7. Situácia židovského obyvateľstva na Slovensku v prvých rokoch po 2. svetovej vojne a ich emigrácia z krajiny.
 8. Sovietska repatriačná akcia v povojnovom Československu (so zameraním na Slovensko) v rokoch 1945 – 1948.
 9. Problémy povojnového Slovenska (1945 – 1948) na stránkach slovenskej tlače.

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 

1.  Dejiny uhliarstva vo vybranom regióne na Slovensku

2.  Vývoj osídlenia vybraných regiónov Slovenska v stredoveku a ranom novoveku

3.  Demografický obraz vybraného regiónu Slovenska v ranom novoveku

4.  Prírodné prostredie vybraného regiónu a jeho zmeny v dôsledku činnosti človeka od stredoveku

 

prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.

 

 1. Poľnohospodárska politika povojnového (1945-1948) a pofebruárového režimu (1948-1960)
 2. Represívna politika pofebruárového režimu (nútené práce, politické procesy, likvidácia roľníckeho stavu)
 3. Protikomunistický (tretí) odboj na Slovensku
 4. Vývoj slovensko-českých vzťahov po roku 1993
 5. K histórii družstevníctva po roku 1989
 6. Štátoprávne usporiadanie 1. ČSR a  po r. 1945.
 7. Riešenie národnostnej otázky v ČSR
 8. Špecifická československá cesta k socializmu (komparácia s vývojom v ostatných krajinách sov. bloku).
 9. Činnosť Kolakoviča a „Rodiny“ v období SNP a po vojne.
 10. Maďarské a poľské udalosti v r. 1957 a ich dôsledky pre vývoj na Slovensku.
 11. Biografické portréty politických osobností národných dejín po 2. sv. vojne
 12. Kolektivizácia poľnohospodárstva vo vybranom regióne Slovenska.
 13. Mýty, stereotypy a predsudky vo vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi.
 14. Národný front a jeho miesto v národných dejinách.
 15. Slovenská politická emigrácia v rokoch 1945-1989.

-          Činnosť Slovenského akčného (oslobodzovacieho) výboru v zahraničí (F. Ďurčanský).

-          Činnosť Slovenského revolučného odboja (SRO). (Dr. L. Jankovič).

-          Aféra Ďurčanského a príprava protištátneho sprisahania na Slovensku (1947).

-          Činnosť SNR v zahraničí (1948-1960).

-          Biela légia v zahraničí a jej pôsobenie na Slovensku.

-          Názorové prúdy v slovenskej povojnovej politickej emigrácii (po 2. sv. vojne).

 

 


 

Dokumenty:

Smernica č. 3/2014 o rigoróznom konaní

 

Tematický obsah rigoróznej skúšky v odbore „história“:

Aktualizované: 30-09-2019