Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študijný tútor na katedre histórie FF UMB

Oznam pre študentov denného štúdia:

Študijným tútorom z radov študentov je Bc. Michal Šimurka.

 Bc. Michal Šimurka

 

E-mailový kontakt: michal.simurka@student.umb.sk