Témy diplomových prác pre denných aj externých študentov

 

Prof. PaedDr. Miroslav KMEŤ, PhD.:

a/ Témy z didaktiky dejepisu:

 1. Vizuálna komunikácia v dejepisnom vyučovaní 
 2. Koncepcia multiperspektivity pri výučbe dejín staroveku 
 3. Moderné trendy (resp. aktuálne problémy) pri výučbe dejín 20. storočia 
 4. Etnografická a etnologická problematika v dejepisnom vyučovaní 
 5. Umelecká literatúra a formovanie historického vedomia žiakov (vybrané obdobie) 
 6. Projekt učebnice (čítanky) dejepisu národnostných menšín na Slovensku 
 7. Sporné problémy maďarských a slovenských dejín v intenciách školského dejepisu 
 8. Slováci ako etnická minorita - dejiny zahraničných Slovákov v dejepisnom vyučovaní 
 9. Projekt dejepisnej čítanky pre 3. ročník štvorročných gymnázií 
 10. Projekt regionálno-historickej čítanky vybranej obce (mesta) 
 11. Uplatnenie biografickej metódy pri kontroverzných a démonických postavách dejín 
 12. Tzv. pseudohistorická literatúra a výučba dejepisu 
 13. Mediálna historiografia a výučba dejepisu 
 14. Využitie „čítavej" historiografie v školskom dejepise 
 15. Byzantskí historiografi ako historický prameň a textová pomôcka v dejepise 
 16. Cestopisná literatúra vo výučbe dejepisu 
 17. Biografická metóda pri výučbe dejín 1. a 2. svetovej vojny 
 18. Výučba „horúcich konfliktov" studenej vojny na ZŠ a SŠ 
 19. Využitie Cervantesovho diela vo výučbe dejepisu 
 20. Texty Christiana Jacqua vo výučbe dejepisu 
 21. Historická a didakticko-dejepisná analýza prác Jareda Diamonda 
 22. Dejiny predkolumbovskej Ameriky a dejiny čiernej Afriky ako témy dejepisného vyučovania 
 23. Etnická a jazyková história sveta v príprave učiteľov dejepisu 
 24. Pôvodná židovská literatúra 19. a 20. storočia v kontexte dejepisného vyučovania 
 25. Anglická a americká historiografia 18. a 19. storočia v dejepisnom vyučovaní 
 26. Využitie biblických textov a apokryfov vo výučbe dejepisu 
 27. Obraz Arpádovcov (Anjouovcov, Mateja Korvína...) v odbornej a umeleckej literatúre na Slovensku 
 28. Homérove eposy a výučba dejepisu

b/ Iné témy:

 1. Slovenské dejiny 19. storočia vo svetle memoárov 
 2. Dejiny Spolku sv. Vojtecha vo vybranom regióne 
 3. Dejiny Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku 
 4. Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. a 20. storočí 
 5. Vysťahovalectvo Slovákov na Dolnú zem (nevyhnutná znalosť latinčiny a maďarčiny) 
 6. Problematika dolnozemských Slovákov v súdobej tlači (vybrané tituly) 
 7. Dejiny mlynárstva vo vybranom regióne 
 8. História reklamy vo vybranom období 
 9. Kultúrne fenomény prieniku tzv. banderovcov na Slovensko v r. 1945-1947 
 10. Historické témy v slovenskej tlači v Maďarsku v 20. storočí 
 11. Slovenský historik a didaktik dejepisu Július Alberty 
 12. Slovenská historička z Maďarska Anna Divičanová 
 13. Vývoj slovenskej spoločnosti v 60. rokoch 19. storočia vo svetle Pešťbudínskych vedomostí 
 14. Školská problematika poslednej tretiny 19. storočia v svedectve súdobej tlače

 

PhDr. Rastislav KOŽIAK, PhD.:

 1. Dejiny vybraného kláštora alebo vybranej rehoľnej komunity na Slovensku
 2. Dejiny kresťanstva v západnej a strednej Európe vo včasnom stredoveku (vyžaduje sa znalosť nemeckého alebo anglického jazyka)
 3. Dejiny kresťanstva v stredovekom Poľsku (vyžaduje sa znalosť poľského jazyka)

 

Mgr. Patrik KUNEC, PhD.:

 1. Architektonická podoba, história a majitelia vybraných šľachtických sídiel vo vybranom regióne (napr. rod Csáky na Spiši).  
 2. Kritická obsahová interpretácia publikovaného cestopisného diela z obdobia raného novoveku (cca 1450 – 1800).
 3. Obrazové pramene vybranej mestskej lokality a ich využitie pri vyučovaní dejepisu/regionálnej výchovy.
 4. Život a aktivity vybranej osobnosti slovenských/uhorských dejín za hranicami Slovenska/Uhorska (pôsobenie napr. v Čechách, Poľsku alebo v Rusku) v priebehu 18. storočia.

 

Mgr. Alica KURHAJCOVÁ, PhD.: 

 1. Oslavy ako nástroj formovania historickej pamäti a kolektívnych identít vo vybraných mestách Uhorska
 2. Kult "cudzích" panovníkov, kult národných hrdinov či martýrov v 19. storočí
 3. Pomníky ako miesta pamäti
 4. Reflexia vybraného fenoménu, osobnosti či udalosti na stránkach dobovej tlače, v spomienkovej literatúre, životopisných prácach alebo v cestopisných črtách
 5. Vybrané fenomény, osobnosti, udalosti očami "tých druhých"
 6. "Druhý" život vybranej osobnosti, udalosti, fenoménu
 7. Fenomén volieb v Uhorsku vo vybranom regióne (volebnom obvode) v období dualizmu
 8. Tlačové procesy s konkrétnymi osobnosťami v období dualizmu
 9. Historický obraz vybranej udalosti, daného fenoménu či konkrétnej osobnosti v slovenskej kultúre resp. historiografii (do roku 1938)
 10. Obraz/odraz každodennosti, intímnosti, rodinných vzťahov a problémov doby na základe osobnej korešpondencie, zápisníkov, denníkov (ego-dokumentov)

 

doc. PhDr. Pavol MALINIAK, PhD.:

 1. Dejiny vybranej obce v regióne Zvolenskej stolice v stredoveku a ranom novoveku
 2. Dejiny vybranej farnosti v regióne Zvolenskej stolice v stredoveku a ranom novoveku
 3. Rody, pozemky a domy vo vybranej obci (meste) v stredoveku a ranom novoveku
 4. Itineráre uhorských panovníkov počas pobytov vo Zvolenskej stolici v stredoveku
 5. Historiografia Zvolena a Pustého hradu v 19. storočí (potrebná znalosť maďarčiny)
 6. Stredoveké lesy v uhorských rozprávacích prameňoch
 7. Poľovačky a poľovníctvo v stredovekom Uhorsku
 8. Človek a prírodné prostredie v stredoveku (literatúra a pramene z vybraného regiónu)
 9. Patrocíniá stredovekých kostolov a kaplniek vo vybranom regióne

 

doc. PhDr. Peter MIČKO, PhD.:

 1. Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1939 - 1945 (všeobecná situácia slovenského hospodárstva, konkrétna situácia v jednotlivých regiónoch Slovenska).
 2. Vplyv Nemecka na slovenské hospodárstvo v rokoch 1939 - 1945.
 3. Podiel nemeckého a slovenského kapitálu v podnikovej sfére Slovenska v rokoch 1939 - 1945.
 4. Kapitálová, výrobná, obchodná a sociálna situácia v konkrétnych závodoch Slovenska v rokoch 1939 - 1945 (zbrojársky, drevársky, textilný, ťažobný priemysel a iné odvetvia slovenského hospodárstva).
 5. Obdobie 2. Československej republiky a príčiny vzniku 1. Slovenskej republiky

 

doc. Mgr. Imrich NAGY, PhD.:

 1. Dejiny historickej knižnice a jej význam pre daný región
 2. (konkretizácia po osobnej konzultácii) 
 3. Emil Jurkovich -historik banskobystrického regiónu (historiografická analýza) - predpoklad: znalosť maďarského jazyka
 4. Svätovojtešská tradícia v maďarskej kultúre a historickej pamäti - predpoklad: znalosť maďarského jazyka
 5. Humanistický svet a jeho ideály v zrkadle korešpondencie Erazma Rotterdamského - predpoklad: znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka
 6. Modelová koncepcia dejepisného učiva o období antického Grécka a Ríma - predpoklad: znalosť cudzích jazykov.
 7. Mníšstvo a reformácia (analýza fungovania rehoľných spoločenstiev v podmienkach raného novoveku)
 8. Reformácia a Osmani (otázka slobody vierovyznania na Osmanmi okupovaných územiach)

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

 1. Dejiny II. svetovej vojny (vybraný problém)
 2. Povojnové Československo (1945-1948)
 3. Exil zo Slovenska po roku 1948 v československom a európskom kontexte

 

prof. PhDr. Dušan ŠKVARNA, PhD.:

 1. Obraz Veľkej Moravy a jej vzťahu k Uhorsku v publicistike a historických prácach v 60. rokoch 19. storočia
 2. Obraz Veľkej Moravy v publicistike a historických prácach v 80. a 90. rokoch 19. storočia
 3. Osoba regionálneho historika z konca 19. a začiatku 20. storočia (výber niektorej osobnosti)
 4. Profil nejakého slovenského periodika z 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho denníka)
 5. Profil nejakého maďarského, resp. nemeckého periodika z 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho titulu, potrebná znalosť maďarského, resp. nemeckého jazyka)
 6. Postoj slovenského kultúrneho prostredia k najnovším vedeckým poznatkom na prelome 19. a 20. storočia
 7. Úloha a obraz vlastného územia v slovenskom politickom myslení na konci 19.a na začiatku 20. storočia
 8. Spoločenský život mesta v období dualizmu (výber niektorého mesta, potrebná znalosť maďarčiny)
 9. Ideály zjednotenej Európy v romantickej spisbe 1. polovice 19. storočia (potrebná znalosť francúzštiny, resp. angličtiny)
 10. Časopis Svornosť z pohľadu politiky maďarizácie a národnej emancipácie Slovákov
 11. Augustové slávnosti v Martine v období dualizmu
 12. Osobnosť historika (voľba diplomanta)
 13. Politická, resp. kultúrna osobnosť
 14. Národné symboly a manifestácie v 50. a 60. rokoch 19. storočia
 15. Vznik Československa a národné symboly a manifestácie
 16. Úloha historizmu pri vzniku Československa
 17. Politické brožúry amerických Slovákov na začiatku 20. storočia

 

doc. PhDr. Michal ŠMIGEĽ, PhD.:

 1. Prechod frontu územím Slovenska v rokoch 1944 - 1945; 
 2. Odstúpenie Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu (1945);
 3. Odvlečenie československých občanov do ZSSR (1944-1945);
 4. Riešenie národnostnej otázky v Československu (1945-1948);
 5. Opcia a presídlenie československých občanov do Sovietskeho zväzu (1945-1947);
 6. Presídlenie československých občanov poľskej národnosti zo Slovenska do Poľska v rokoch 1948-1949;
 7. Činnosť Ukrajinskej národnej rady Prjaševščiny (Prešovska) v rokoch 1945-1952 a riešenie rusínskej (ukrajinskej) národnostnej otázky na Slovensku;
 8. Situácia na poľsko-slovenskom pohraničí v prvých rokoch po 2. svetovej vojne;
 9. Povojnová situácia v juhovýchodnom Poľsku a úteky obyvateľstva na severovýchodné Slovensko (1945-1946) [znalosť poľského jazyka];
 10. Československo-poľský spor o oblasť Spiša a Hornej Oravy a situácia slovenského obyvateľstva v regióne v rokoch 1945-1946;
 11. K problematike ukrajinských, ruských a poľských utečencov na Slovensku (1944) v dôsledku postupujúceho východného frontu na konci 2. svetovej vojny;
 12. Utečenecké vlny zo susedných krajín (Poľsko, ZSSR, Maďarsko) na Slovensko a riešenie ich otázky v rokoch 1944-1948;
 13. Sovietska repatriačná akcia v povojnovom Československu (so zameraním na Slovensko) v rokoch 1945-1948;
 14. Činnosť oddielov UPA (tzv. banderovcov) na území Slovenska v rokoch 1945-1948;
 15. Politicko-spoločenská situácia vo vybranom okrese východného (severného) Slovenska v rokoch 1945-1948;

 
 

PhDr. Oto TOMEČEK, PhD.:

 

 1. Vývoj osídlenia vo vybranom regióne
 2. Súčasný stav a perspektívy vo výskume zaniknutých osád na Slovensku
 3. Dejiny uhliarstva vo vybranom regióne
 4. Historická fyzicko-geografická charakteristika vybraného územia (len pre geografov)
 5. Antropogénne transformácie koryta vybranej rieky
 6. Historická hydrogeografia vybraného územia
 7. Urbanistický rozvoj vybraného mesta v minulosti
 8. Vývoj pôdorysnej štruktúry vybranej skupiny vidieckych sídel (na území panstva, alebo na území vybranej geomorfologickej jednotky)
 9. Vznik a formovanie roztrateného osídlenia na území Zvolenskej stolice
 10. Vznik a vývoj osád v oblasti Čiernych Handlov
 11. Vznik a vývoj osád v oblasti Bielych Handlov
 12. Dejiny turizmu a cestovného ruchu na vybranom území
 13. História vybraných regionálnych lesných železníc (Turčekovská, Čremošnianska, Korytnická, Ladzianska, Ľubochnianska, ...)
 14. Zaniknutá krajina pod vybranou vodnou nádržou na Slovensku
 15. Donovaly v období 1. ČSR
 16. Formovanie vybraného úseku štátnej hranice Slovenska (len pre študentov programu SHŠ)
 17. Dejiny Slovenska a Slovákov v národných školských alebo akademických atlasoch susedných štátov (ČR, Poľsko) (len pre študentov programu SHŠ)
 18. Vývoj historickogeografického výskumu na Slovensku v medzivojnovom období
 19. Vývoj historickej fyzickej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne (len pre geografov)
 20. Vývoj historickej humánnej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne
 21. Vývoj historickej politickej geografie na Slovensku po 2. sv. vojne
 22. Biografia niektorého významného slovenského historického geografa (Jozef Martinka, František Bokes, Teodor Lamoš, Juraj Žudel)
 23. Biografia vybraného regionálneho historika (napr. Jozef Gindl, Teodor Lamoš, Mikuláš Mišík, Alexander Zrebený, Jozef Hindický, Ctibor Matulay, Michal Matunák – materiál dostupný v ŠA Zvolen)
 24. Analýza a interpretácia nástenných nápisov v Henckelovej knižnici v Levoči (len pre HiJ)
 25. Kvalita historických ciest podľa výpovede prameňov z 18. storočia na príklade vybranej stolice
 26. Mobilita poddaných vybranej stolice na základe výpovede tereziánskeho urbáru
 27. Dejiny Banskej Bystrice v diele A. Ipolyiho Geschichte der Stadt Neusohl (analýza diela – vhodné pre kombináciu Hi-Nj)
 28. Cholerové epidémie v 19. storočí a ich odraz vo vybraných cirkevných matrikách
 29. Evidencia obyvateľstva v cirkevných a štátnych matrikách po roku 1895 vo vybranom regióne alebo vybranej obci

 

prof. PhDr. Vladimír VARINSKÝ, CSc.:

1. Štátoprávne usporiadanie ČSR po r. 1945.
2. Špecifická československá cesta k socializmu.
3. Vznik a činnosť slovenského povojnového exilu (po II. sv. vojne).
4. Represívna politika pofebruárového režimu v ČSR.
- Politické procesy s vysokými komunistickými funkcionármi.
- Tábory nútenej práce 1948-1953.
- Pracovné technické prápory.
- Likvidácia reholí na Slovensku.
- Katolícka akcia (snaha režimu o ovládnutie katolíckej cirkvi).
- Akcia Juh (násilné vysťahovanie maďarských občanov z južného Slovenska do Čiech).
- Likvidácia roľníckeho stavu na Slovensku.
5. Represívna politika Slovenského štátu.
- Pracovné tábory.
6. Represívna politika v Československu v období rokov 1945-48.
- Pracovné tábory, Pracovné útvary.
7. Slovenská politická emigrácia v rokoch 1945-1989.
- Činnosť Slovenského akčného (oslobodzovacieho) výboru v zahraničí (F. Ďurčanský).
- Činnosť Slovenského revolučného odboja (SRO). (Dr. L. Jankovič).
- Aféra Ďurčanského a prípravy protištátneho sprisahania na Slovensku (1947).
- Činnosť SNR v zahraničí (1948-1960).
- Biela légia v zahraničí a jej pôsobenie na Slovensku.
- Názorové prúdy v slovenskej povojnovej politickej emigrácii (po II. sv. vojne).
8. Činnosť Kolakoviča a „Rodiny" v období SNP a po vojne.
9. Menová reforma (1953) a jej prejavy na Slovensku.
10. Maďarské a poľské udalosti v r. 1957 a ich dôsledky pre vývoj na Slovensku.
11. Tretí odboj - jeho vznik a vývoj (protikomunistický).
12. Biografické portréty významných osobností národných dejín (napr. A. Dubček, J. Tiso a pod.).
13. Kolektivizácia poľnohospodárstva vo vybranom regióne Slovenska.
14. Slovenské drotárstvo.
15. Vytváranie severnej hranice na Orave a Spiši v rokoch 1918-20.
16. Národnostné menšiny na Slovensku (židovská, rómska, česká a pod.).
17. Mýty, stereotypy a predsudky vo vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi.
18. Nútené práce na Slovensku v rokoch 1939-1953.
19. Vývoj slovensko-českých vzťahov po roku 1993.
20. K histórii družstevníctva na Slovensku (aj po r. 1989).

 

Aktualizované: 25-11-2021