Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Témy záverečných prác pre akademický rok 2022 - 2023

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC PRE DENNÝCH ŠTUDENTOV

 

ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

1. Šarišsko-zemplínska župa v rokoch 1944 - 1945

2. Historické témy v slovenskej tlači v Maďarsku 20. – 50. rokoch 20. storočia 

3. Biografický profil významnej osobnosti regiónu

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

1. Analýza vybraného historického filmu tematicky čerpajúceho z obdobia stredoveku (nutná konzultácia výberu)

2. Analýza vybraného historického románu tematicky čerpajúceho z obdobia stredoveku (nutná konzultácia výberu)

3. Využitie miestnych historických udalostí, osobností a pamiatok vo výučbe regionálnych dejín (nutná konzultácia výberu)

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

1. Analýza obrazu vybranej cudzej krajiny (Británia, Francúzsko, Taliansko, nemecké krajiny, stredoeurópske krajiny) v dobovom cestopisnom diele.

2. Príčiny, priebeh a dôsledky vybraného vojenského konfliktu v ranom novoveku.

3. Uhorská osobnosť z dejín vedy a techniky 18. storočia – aktivity a dielo.

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

1. Význam a funkcia vybraného mesta v procese formovania moderných národov v 19. a na začiatku 20. storočia (konzultácia výberu)

2. Biografická sonda do života osobností žijúcich v rozmedzí druhej polovice 19. stor. a prvej polovice 20. storočia (konzultácia výberu)

 

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

1. Opevnené sídla v stredovekých ikonografických prameňoch z územia Slovenska (Uhorska)

2. Počasie a podnebie v uhorských stredovekých rozprávacích prameňoch

3. Miestne názvy stredovekého pôvodu a ich didaktické využitie pri výučbe regionálnych dejín

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

1. Politické a hospodárske zmeny na Slovensku v rokoch 1918 - 1923

2. Začleňovanie priemyslu Slovenska do hospodárstva ČSR

3. Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1944 – 1945

 

doc. Imrich, Nagy, PhD.

1. Analýza vybraného historického filmu tematicky čerpajúceho z obdobia antiky (nutná konzultácia výberu)

2. Analýza vybraného historického románu tematicky čerpajúceho z obdobia antiky (nutná konzultácia výberu)

3. Analýza vybranej PC hry tematicky čerpajúcej z obdobia antiky (nutná konzultácia výberu)

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

1. Vybrané aspekty odboja na Slovensku v rokoch II. svetovej vojny

2. Vybrané aspekty politicko-spoločenského vývoja povojnového Slovenska (1945-1948).

3. Budovanie československej štátnosti na Slovensku po roku 1918

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

1. Historické témy vo vybraných časopisoch (v Slovenských pohľadoch v rokoch 1881 – 1914, 1920 – 1930, 1931 – 1938 alebo v rokoch 1939 – 1945; v časopisoch Hlas a Prúdy pred 1. svetovou vojnou; v časopise Slovenská liga v medzivojnovom a vojnovom období)

2. Postoj Novej školy a Starej školy k Uhorsku a politike Viedne

3. Reformné názory Gregora Berzeviciho

4. Významná politická, resp. kultúrna osobnosť 19. storočia

 

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

1. Európska východná otázka a jej riešenie v 19. – začiatkom 20. storočia

2. Ťaženie Napoleona I. do Ruska (1812)

3. Odvlečenie československých občanov oddielmi NKVD do Sovietskeho zväzu (1944 – 1945)

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

1. Stav osídlenia vybraného regiónu vo vybranom období

2. Pamäť krajiny – evidencia a interpretácia vybraných reliktov historickej krajiny

3. Zachovávanie resp. oživovanie tradície uhliarstva vo vybraných regiónoch Slovenska

 

ŠP neučiteľské (história; ŠP v kombinácii dvoch študijných odborov)

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

1. Miesto dolnozemského priestoru dejín Slovákov v syntézach slovenských dejín

2. Charakter a typológia Leninových spisov z čias občianskej vojny

3. Problematika zahraničných Slovákov a slovenská muzeológia

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

1. Rehoľný život v neskorej antike a stredoveku: svätci, reguly, kláštory (nutná konzultácia výberu)

2. Regionálne kultúrno-historické pamiatky z obdobia stredoveku a ich využitie (nutná konzultácia výberu)

3. Pohanský a kresťanský svet v neskorej antike a včasnom stredoveku: kristianizácia a budovanie cirkevnej organizácie v dobových prameňoch (nutná konzultácia výberu)

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

1. Analýza obrazu vybranej cudzej krajiny (Británia, Francúzsko, Taliansko, nemecké krajiny, stredoeurópske krajiny) v dobovom cestopisnom diele.

2. Príčiny, priebeh a dôsledky vybraného vojenského konfliktu v ranom novoveku.

3. Uhorská osobnosť z dejín vedy a techniky 18. storočia – aktivity a dielo.

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

1. Tlačové procesy s konkrétnymi osobnosťami v období dualizmu

2. Vybrané zahraničné osobnosti a ich reakcia na uhorskú národnostnú politiku / slovenskú otázku

3. „Druhý" život vybranej osobnosti, udalosti, fenoménu

 

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

1. Grafity stredovekého a novovekého pôvodu na vybranom hrade (kostole)

2. Osobnosti maďarskej medievistiky a ich väzby k Slovensku

3. Starý hrad – Nový hrad (rozlišovanie hradov podľa veku v stredovekom Uhorsku)

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

1. Charakter hospodárskych problémov Slovenska po vzniku 1. ČSR

2. Rozvoj industrializácie na Slovensku v rokoch 1934 – 1938

3. Dopad hospodárskej krízy v rokoch 1929 - 1933 na priemysel Slovenska

 

doc. Imrich, Nagy, PhD.

1. Historický význam vybraného antického mýtu (nutná konzultácia výberu)

2. Odraz dobových pomerov v diele Juraja Koppaya Dvorský život

3. Analýza vybranej historickej knižnice s dôrazom na jeho historický význam (nutná konzultácia výberu)

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

1. Vybrané aspekty protikomunistického odboja na Slovensku

2. Politicko-spoločenské aspekty tzv. Pražskej jari 1968

3. Slovenská otázka v roku 1938

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

1. Osobnosť regionálneho historika (prezentácia života a diela konkrétneho regionálneho historika)

2. Maďarská regionálna tlač v slovenskom prostredí v 19. a na začiatku 20. storočia (analýza konkrétnych novín, resp. časopisu, potrebná znalosť maďarského jazyka)

3. Obraz nejakej historickej udalosti, osobnosti alebo obdobia v modernej historiografii

4. Významná politická, resp. kultúrna osobnosť 19. storočia osobnosť historika (prezentácia života a diela konkrétneho historika)

5. Názorové rozptyly v pamätiach českých a slovenských legionárov v Rusku v rokoch 1917 – 1920

 

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

1. Prechod frontu územím Slovenska v rokoch 1944 – 1945

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

1. Cholerová epidémia v roku 1831 (resp.  rokoch 1849, 1855, 1873, 1892) a jej odraz vo vybraných cirkevných matrikách

2. Zobrazenie ciest a možnosti ich výskumu na základe starých máp Uhorska

3. Slovensko-maďarská etnická hranica v Hornom Uhorsku v období vlády Márie Terézie

 

 


 

 

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC PRE DENNÝCH ŠTUDENTOV

 

 

 

ŠP učiteľstvo histórie v kombinácii

 

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

 1. Problematika extrémizmu ako aktuálny problém dejepisného vyučovania

 2. Cestopisná literatúra v dejepisnom vyučovaní

 3. Projekt čítanky pre 3. ročník štvorročných gymnázií

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

 1. Obraz stredoveku v učebniciach pre základné/stredné školy vybranej európskej krajiny

 2. Modelová koncepcia dejepisného učiva o období stredoveku

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

 1. Architektonická podoba, história a majitelia vybraných šľachtických sídiel vo vybranom regióne (napr. rod Csáky na Spiši)

 2. Obrazové pramene vybranej mestskej lokality a ich využitie pri vyučovaní dejepisu/regionálnej výchovy

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

 1. Štúrovci ako vychovávatelia v šľachtických rodinách

 2. Detský čitateľ a jeho svet na stránkach slovenských časopisov pre deti a mládež v období dualizmu

 

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

 1. Pobyty uhorských kráľov na vybranom hrade (meste) a ich didaktické využitie vo výučbe dejepisu

 2. Patrocíniá kostolov a kaplniek vo vybranom regióne

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

 1. Obdobie 2. Československej republiky a príčiny vzniku Slovenskej republiky (1939 – 1945)

 2. Spoločensko-politická situácia vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1918 – 1945

 

doc. Imrich, Nagy, PhD.

 1. Modelová koncepcia dejepisného učiva o období antického Grécka a Ríma (predpoklad: znalosť cudzích jazykov)

 2. Gladiátorske hry ako fenomén kultúrnych dejín raného principátu

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

 1. Vybrané aspekty II. svetovej vojny

 2. Studená vojna a Československo v rokoch 1948-1956

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

 1. Obraz Veľkej Moravy a jej vzťahu k Uhorsku v publicistike a historických prácach v 60. rokoch 19. storočia

 2. Obraz Veľkej Moravy v publicistike a historických prácach v 80. a 90. rokoch 19. storočia

 3. Augustové slávnosti v Martine v období dualizmu

 4. Národné symboly a manifestácie v 50. a 60. rokoch 19. storočia

 5. Vznik Československa a národné symboly a manifestácie

 

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

 1. Ruská revolúcia (1917 – 1921) – súčasné pohľady a interpretácie

 2. Slovensko-poľské pohraničie v povojnových rokoch 1945 – 1948

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 1. Vývoj osídlenia vybraného regiónu

 2. Historické mapy v zbierkach vybraného archívu a možnosti ich využitia v oblasti historického výskumu

 

 

ŠP neučiteľské (história; ŠP v kombinácii dvoch študijných odborov)

 

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

1. Dejiny mlynárstva vo vybranom regióne (lokalite) 

2. Slovenské osídlenie v maďarskom Zadunajsku

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

1. Stredovýchodná Európa v stredoveku: politické, sociálne, cirkevné dejiny

2. Európa na troskách Západorímskej ríše: transformácia rímskeho sveta a zrod barbarských štátov v dobových prameňoch a modernej historiografii.

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

1. Kritická obsahová interpretácia publikovaného cestopisného diela z obdobia raného novoveku (cca 1450 – 1800)

2. Obrazové pramene vybranej mestskej lokality a ich využitie pri vyučovaní dejepisu/regionálnej výchovy

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

1. Obraz každodennosti, intímnosti, rodinných vzťahov a problémov doby na základe vybraných ego-dokumentov

2. Reflexia vybraného fenoménu, osobnosti či udalosti na stránkach dobovej tlače, v spomienkovej literatúre, životopisných prácach alebo v cestopisných črtách

 

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

1. Drahota a hlad v kazateľskej tvorbe Izáka Abrahamidesa

2. Stredoveké zápisy v kongregačnom protokole Zvolenskej stolice ako prameň k dejinám správy

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

1. Hospodárska situácia vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1918 – 1945

2. Spoločensko-politická situácia vo vybraných regiónoch Slovenska v rokoch 1918 – 1945

 

doc. Imrich, Nagy, PhD.

1. Mníšstvo a reformácia (analýza fungovania rehoľných spoločenstiev v podmienkach raného novoveku)

2. Reformácia a Osmani (otázka vierovyznania na Osmanmi okupovaných územiach)

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

1. Odboj na Slovensku v kontexte európskej rezistencie v rokoch II. svetovej vojny

2. Povojnové Slovensko (1945 – 1948) v československom a európskom kontexte

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

1. Postoj slovenského kultúrneho prostredia k najnovším vedeckým poznatkom na prelome 19. a 20. storočia

2. Úloha a obraz vlastného územia v slovenskom politickom myslení na konci 19. a na začiatku 20. storočia

3. Spoločenský život mesta v období dualizmu (výber niektorého mesta, potrebná znalosť maďarčiny)

4. Osoba regionálneho historika z konca 19. a začiatku 20. storočia (výber niektorej osobnosti)

5. Profil nejakého slovenského periodika z 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho denníka)

6. Profil nejakého maďarského, resp. nemeckého periodika z 19. a začiatku 20. storočia (výber konkrétneho titulu, potrebná znalosť maďarského, resp. nemeckého jazyka)

7. Časopis Svornosť z pohľadu politiky maďarizácie a národnej emancipácie Slovákov

8. Spoločenská problematika v slovenskej dennej tlači na prahu 1. svetovej vojny

9. Úloha historizmu pri vzniku Československa

10. Politické brožúry amerických Slovákov na začiatku 20. storočia

 

prof. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

1. Riešenie národnostnej otázky na Slovensku v povojnových rokoch 1945 – 1948

2. Utečenecký prúd haličských a bukovinských Židov do vnútrozemia Rakúsko-Uhorska v rokoch 1914 – 1915

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

1. Cholerové epidémie v 19. storočí a ich odraz vo vybraných cirkevných matrikách

2. Kvalita ciest vo vybranej stolici na základe výpovedí prameňov z 18. storočia

 

 


 

ŠP stredoeurópske historické štúdiá

 

 

prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

Sporné problémy maďarských a slovenských dejín v intenciách školského dejepisu 

 

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Stredovýchodná Európa v stredoveku: politické, sociálne, cirkevné dejiny

 

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Život a aktivity vybranej osobnosti slovenských/uhorských dejín za hranicami Slovenska/Uhorska (pôsobenie napr. v Čechách, Poľsku alebo v Rusku ) v priebehu 18. storočia

 

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

Oslavy (resp. pomníky) ako nástroj formovania historickej pamäti a kolektívnych identít vo vybraných mestách Uhorska / habsburskej monarchie (konzultácia výberu)

 

doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

Horné Uhorsko a horné kraje – vymedzenie pojmu v stredovekých prameňoch

 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

Výstavba infraštruktúry a rozvoj dopravy vo vybraných regiónoch Slovenska, Poľska a Českej republiky v prvej polovici 20. storočia

 

doc. Imrich, Nagy, PhD.

Thurzovský humanistický kruh – jeho dosah a význam

 

doc. PhDr. Marek Syrný, PhD.

Slovenské národné povstanie v komparácii s obdobnými fenoménmi stredoeurópskej rezistencie

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

1. Ideály zjednotenej Európy v romantickej spisbe 1. polovice 19. storočia (potrebná znalosť francúzštiny, resp. angličtiny)

2.. Osobnosť historika (voľba diplomanta)

3. Politická, resp. kultúrna osobnosť so stredoeurópskym významom, resp. záberom

 

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

1. Židovská migračná vlna z Poľska a jej „tranzit“ cez ČSR v prvých povojnových rokoch 1945 – 1947.

2. Povojnová situácia v juhovýchodnom Poľsku a úteky ukrajinského (lemkovského) obyvateľstva na severovýchodné Slovensko (1945 – 1946)

 

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

Dejiny Slovenska a Slovákov v národných školských alebo akademických atlasoch v Českej republike, resp. Poľsku 

 


 

Vytvorené dňa 13. 12. 2021, aktualizované dňa 10. 9. 2022