3. odboj (protikomunistická rezistencia) a jeho identifikácia na konkrétnych historických témach

Informácie o projekte

Third (anti-communist) resistance and its identification on specific historical topics

Predkladaný projekt je pokračovaním výskumného zámeru členov kolektívu o vytvorenie analyticko-syntetického historického obrazu problematiky protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte bývalého Československa. Z hľadiska časového rozpätia výskum zachytí obdobie od roku 1944/1945, kedy rezistencia mohla vystupovať v legálnej opozičnej podobe až po jej zatlačenie do ilegality po roku 1948, ktorá pretrvala až do roku 1989. Táto veľmi obecne naznačená teoretická dimenzia nie je cieľom výskumu, len širšie rámcuje základný výskum čiastkových tém. Hlavná pozornosť sa preto sústredí na verifikáciu/falzifikáciu doterajších výsledkov výskumu, ktoré majú však skôr charakter metafory, a to analýzou čiastkových tém. Predpokladá sa, že takto orientovaný základný výskum preukáže, ktoré metaforickou syntézou nastavené parametre bude možné identifikovať ako protikomunistické.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0217/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Varinský Vladimír, Prof. PhDr. CSc.
Spoluriešitelia:2018: Šmigeľ Michal, doc. PhDr. PhD. (Z); Syrný Marek, doc. PhDr. PhD.; Hruboň Anton, PhDr. PhD.; Gabčo Martin, Mgr. (D)
2019: Šmigeľ Michal, doc. PhDr. PhD. (Z); Hruboň Anton, doc. PhDr. PhD.; Gabčo Martin, Mgr. (D)
2020: Šmigeľ (Z), Syrný, Hruboň
Zahraničný projekt:nie