Granty a projekty

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and Ethnic Interactions in the Habsburg Monarchy

Číslo projektu:CIII-HU-0908-01-1516Doba riešenia:2015 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences

ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle

Číslo projektu:Standard Grant No. 21410013Doba riešenia:29. jún. 2014 - 31. dec. 2014
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:PhDr. Noémi Pažinová, PhD. (za Katedru archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Medzinárodný vyšehradský fond

Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie)

Diplomacy and Conflict Resolution in the Middle Ages (7th-13th centuries)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0427/14Doba riešenia:2014 - 2017
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., FF UK Bratislava

Kultúrna história, identita a národnostný život vybraných komunít Slovákov žijúcich v zahraničí v rokoch 1945 – 1995

Cultural history, identity and national life of the selected Slovak communities living abroad between 1945 – 1995

Číslo projektu:VEGA č. 1/0187/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia

Demonstration of Slovak and Hungarian identity manifestations in the towns of northern Slovakia in the 19th and early 20th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 1/0352/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and ethnic relations in the Habsburg Monarchy

Číslo projektu:CIII-HU-0908-01-1415Doba riešenia:2014 - 2015
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences

Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. (Centrum excelentnosti)

Castles in Slovakia. Interdisciplinary cross-sectional view on the castle phenomenon. Centre of Excellence of the Slovak Academy of Sciences

Číslo projektu:Zmluva č. III/1/2013Doba riešenia:3. okt. 2013 - 2. okt. 2017
Vedúci projektu:Tomeček Oto, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Historický ústav SAV v Bratislave

Archaeology field school 2013: Secrets of medieval castles (International Visegrad Fund’s Standard Grant)

Číslo projektu:No. 21310141Doba riešenia:1. jún. 2013 - 31. aug. 2013
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:PhDr. Noémi Pažinová, PhD. (za Katedru archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska 1939 - 1941

Shine and shadows of economic development in Slovakia during 1939 – 1941

Číslo projektu:VEGA č. 1/0546/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Mičko Peter, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Via Benedictina - Benedictine heritage in Central Europe

Číslo projektu:21320068Doba riešenia:1. jan. 2013 - 31. dec. 2014
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Dr hab. Michal Gronowski, OSB., Benediktínske opátstvo v Tynci, Kraków, Poľsko

Standard Grant Project of Visegrad Fund

Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte

State borders and identities in modern Slovak history in Central European context

Číslo projektu:APVV-0628-11Doba riešenia:1. júl. 2012 - 31. dec. 2015
Vedúci projektu:Škvarna Dušan, prof., PhDr., PhD. (za FF UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., Historický ústav SAV

Židovská otázka na Slovensku (1945 – 1953)

The issue of Jews in Slovakia (1945 - 1953)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0555/12Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948

Migration processes in Slovakia during 1918-1948

Číslo projektu:VEGA č. 1/0145/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie

Monumental work of Hungarian polyhistor Matthias Bel and its use in education

Číslo projektu:KEGA č. 028TTU-4/2012Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Imrich Nagy, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:Mgr. Erika Juríková, PhD. (Trnavská univerzita)

Patrimonium, culture and hospitality : Benedictine monasteries as a place of the meeting (Standard Grant Project of Visegrad Fund)

Číslo projektu:Nr. 21120246Doba riešenia:2012 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:Benediktínske opátstvo v Tynci, Krakov (Poľsko)

Patrimonium, culture and hospitality - Standard Grant Project of Visegrad Fund

Slovenské dejiny v dejinách Európy. Výskum európskych konotácií v dejinách Slovenska (SDDE)

Slovak History in the History of Europe. Research on European Connotations in the History of Slovakia

Číslo projektu:Doba riešenia:2011 - 2014
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Historický ústav SAV, Bratislava)

Spoločný projekt Katedry histórie FF UMB a HÚ SAV.

Historická pamäť a dejiny zahraničných Slovákov v 19. a prvej polovici 20. storočia

Historical memory and history of Slovaks living abroad in the 19th and early 20th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 1/0606/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Miroslav Kmeť, PhD.Koordinátor projektu:

Obraz Veľkej Moravy a vzniku Uhorska v historických kultúrach strednej Európy v 16. až 20. storočí

The image of Great Moravia and the formation of the Kingdom of Hungary in historical cultures in Central Europe during 16th-20th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 1/0335/11Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.Koordinátor projektu: