Banderovci na Slovensku: propagandistické rejdy, antisovietska a protikomunistická činnosť (1945 - 1948)

Informácie o projekte

The Banderas in Slovakia: propagandist raids, Anti-Soviet and anti-communist activity (1945 - 1948)

Pôsobenie tzv. banderovcov (príslušníkov Ukrajinskej povstaleckej armády - UPA) na Slovensku v povojnových rokoch 1945 – 1948 patri medzi problematiky súčasnej slovenskej historiografii, ktoré neboli – v plnom rozsahu a hĺbke – rozpracované a ozrejmené. Téma ešte stále vyvoláva polemiky vo vedeckých kruhoch a emócie v laickej sfére. Obzvlášť po ukrajinskej "majdanovskej" revolúcii a vplyvom súčasného diania na Ukrajine, otázka ukrajinského nacionalizmu a tzv. banderovských vpádov na Slovensko (1945 – 1948) neustále rezonujú. Prvé pokusy o revíziu problematiky slovenskými historikmi v rokoch 2005 – 2009 síce priniesli veľmi zaujímavé výsledky, ale nezodpovedali všetky kľúčové otázky. Osobitnú pozornosť púta predovšetkým antisovietska a protikomunistická činnosť samotných banderovcov na Slovensku a tiež domácich zaktivizovaných ilegálnych skupín a zasadenie tejto problematiky do širšieho kontextu boja so sovietskym totalitarizmom v krajinách strednej a východnej Európy v povojnovom období (1945 – 1953).

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:1/0849/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Šmigeľ Michal, doc. PhDr. PhD.
Spoluriešitelia:2017: Mičko (Z), Syrný, Kmeť, Gabčo (D), Kázik (D)
2018: Mičko (Z), Syrný, Kmeť, Gabčo (D)
2019: Mičko (Z), Syrný, Kmeť
Zahraničný projekt:nie