Erazmus Rotterdamský a Slovensko (distribúcia ideí zaalpského humanizmu na území Slovenska v 16. - 17. storočí)

Informácie o projekte

Erasmus of Rotterdam and Slovakia (distribution of ideas of Transalpine humanism on territory of Slovakia in 16th - 17th centuries)

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR a SAV

Zadanie projektu:

VEGA

Číslo projektu:VEGA č. 1/0835/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Nagy Imrich, Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:Augustínová Eva, Mgr. PhD.
Zahraničný projekt:nie