Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava

Informácie o projekte

Economic Relations of the Slovak Republic 1939 - 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia

Obsahom a hlavným zámerom vedeckého projektu je prvý pokus o komplexné spracovanie hospodárskych vzťahov Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava.Východiskom spracovania uvedenej problematiky je obdobie druhej Č-SR, keď sa formovali samostatné hospodárske inštitúcie Slovenska a začalo delenie hospodárskych kompetencií v rámci Č-SR. Obsahovým jadrom projektu sú hospodárske vzťahy s Protektorátom po osamostatnení Slovenska v marci 1939. Osobitná pozornosť bude zameraná na vývoj slovensko-nemeckých hospodárskych zmluvných vzťahov v prvom období existencie 1.SR, ktoré vytvorili právny rámec aj pre ekonomické vzťahy s Protektorátom. Projekt ďalej sleduje otázky rozdelenia majetku a štátneho dlhu bývalej ČSR, ako aj vývoj hospodárskych, obchodných, zamestnaneckých, majetkových, sociálnych a personálnych vzťahov s Protektorátom v jednotlivých segmentoch ekonomiky.Slovensko-protektorátne hospodárske vzťahy budú zároveň hodnotené v širších súvislostiach hospodárskeho veľkopriestoru Nemeckej ríše.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:1/0184/20
Doba riešenia:2020 - 2023
Vedúci projektu:Mičko Peter, doc. PhDr. PhD.
Spoluriešitelia:2020: Fremal (Z), Mičková, Volentier (D); Vedúci za SAV: Hallon Ľudovít, PhDr. DrSc., HÚ SAV
Zahraničný projekt:nie