Identifikácia a podoby protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte krajín bývalého východného bloku

Informácie o projekte

Identification and faces of the anticommunist resistance in Slovakia in the historical context of countries of the former Soviet bloc

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR a SAV

Zadanie projektu:

VEGA

Číslo projektu:VEGA č. 1/0581/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Varinský Vladimír, prof. PhDr. CSc.
Spoluriešitelia:Šmigeľ Michal, doc. PhDr. PhD. (Z), Syrný Marek, PhDr. PhD., Hruboň Anton, PhDr., PhD., Krištofík Juraj, Mgr., Gabčo Martin, Mgr. (D)
Zahraničný projekt:nie