Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte)

Informácie o projekte

Crisis and collapse in the Late Middle Ages and Early Modern Times (views of the problems in Slovak context)

Proces v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku, označovaný aj ako veľká kríza, svojimi hospodárskymi, sociálnymi a demografickými dôsledkami dlhodobo ovplyvnil vývoj v regionálnych podmienkach. Grantová úloha predstaví tému na príklade vybraného regiónu - Čabradského resp. Čabradsko-sitnianskeho panstva v Hontianskej stolici v období od druhej polovice 15. do prvej tretiny 17. storočia. Na základe charakteristiky približne 20 sídiel v uvedenom období sa sústredí na príčiny a prejavy úpadku, t.j. poklesu vybraných ukazovateľov a na transformáciu (rozklad) historických štruktúr. Výskum v rámci projektu bude sledovať zmeny foriem hospodárenia a štruktúry osídlenia, ako aj otázky populačného vývoja podľa výskumu veľkosti a (dis)kontinuity rodín. Širšie chápaný tzv. rozpad starého poriadku s jeho dosahmi v politickej i náboženskej sfére priblíži projekt na základe výskumu dobových intelektuálnych diel s tematizáciou osmanského ohrozenia v Uhorsku.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:1/0095/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, PhDr. PhD.
Spoluriešitelia:2017: Beljak (SAV) (Z), Nagy (Z), Krško
2018: Beljak (SAV) (Z), Nagy (Z), Krško
2019: Beljak (SAV) (Z), Nagy (Z), Krško
Zahraničný projekt:nie