Obraz dejín Slovákov, ich zápasu o historičnosť a identitu a ich podiel na civilizačnom úsilí ľudstva v učebniciach dejepisu susedných štátov

Informácie o projekte

History of the Slovaks, their struggle for historicity and identity and their share in the civilizing efforts of mankind in the history books in the neighboring countries

Číslo projektu:VEGA č. 01/3012/96
Doba riešenia:1996 - 1998
Vedúci projektu:prof. PhDr. Július Alberty, CSc.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.
doc. PhDr. Valéria Chromeková, CSc.
Zahraničný projekt:nie