Prejavy manifestácie slovenskej a maďarskej identity v mestách severného Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia

Informácie o projekte

Demonstration of Slovak and Hungarian identity manifestations in the towns of northern Slovakia in the 19th and early 20th centuries

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0352/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:Liščák, Adamčík (D)
Zahraničný projekt:nie