Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:2/0020/19
Doba riešenia:2019 - 2022
Vedúci projektu:Frimmová Eva, PhDr., DrSc.
Spoluriešitelia:za FF UMB: Nagy Imrich, Mgr., PhD. (Z)
Zahraničný projekt:nie