Slovenská spoločnosť a politika v revolúcii 1848/49: očakávania, programy, aktivity, výsledky

Informácie o projekte

Slovak society and politics in the revolution of 1848-1849 : expectations, programmes, activities, results

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0612/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Škvarna Dušan, prof. PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.
Mgr. Tomáš Adamčík
Zahraničný projekt:nie