Utečenci na Slovensku. Historická skúsenosť krajiny s utečeneckými vlnami v 20. storočí

Informácie o projekte

Refugees in Slovakia. Historical experience of country with refugee waves in the 20th century

Problematika utečencov a migrácie je v súčasnosti jedným z aktuálnych a zložitých problémov európskeho priestoru. Spomedzi rôznych vyjadrení európskych a slovenských štátnikov, politikov, humanitárnych aktivistov atď., však menej počuť hlasy historikov a ich pohľad na historické skúsenosti s uvedeným problémom v 20. storočí (nazývanom aj „storočím utečencov“). Práve z tohto dôvodu predkladaný projekt je pokusom o komplexné (analyticko-syntetické) spracovanie problematiky utečeneckých vĺn, ktorým čelilo Slovensku v 20. storočí v kontexte európskych politicko-spoločenských kríz. Hoci problematika čelí zvýšenému záujmu expertov z rôznych vedných odborov, napriek tomu doteraz v slovenskej historiografii absentuje rozpracovanie utečeneckých vĺn, ktoré sa odohrali na Slovensku v 20. storočí. Absencia historického faktografického podkladu tým sťažuje výskum iným odborom. Z tohto pramení aj ambícia riešiteľského kolektívu – dôkladným výskumom prispieť k celkovému prehĺbeniu úrovni znalosti problému.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:1/0639/20
Doba riešenia:2020 - 2023
Vedúci projektu:Šmigeľ Michal, doc. PhDr. PhD.
Spoluriešitelia:2020: Kmeť (Z), Kunec, Kurhajcová, Druga (D)
Zahraničný projekt:nie