Utváranie modernej národnej identity Slovákov a otázky ich mestského centra a územia v 19. storočí

Informácie o projekte

Formation of a modern national identity of Slovaks and issues relating to their urban center and territory in the 19th century

Číslo projektu:VEGA č. 1/4542/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, CSc.
Spoluriešitelia:Mgr. Angelika Dončová
Zahraničný projekt:nie