Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konferencia Rehole a kláštory v stredoveku

V dňoch 7. - 8. decembra 1999 zorganizovala Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pôde školy vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, zameranú na problematiku reholí a kláštorov. Gestori konferencie zabezpečili fundovaných prednášateľov z poľských a domácich univerzít a inštitútov, preto aj odozva na toto podujatie bola kladná.


Po roku 1989 sa na Slovensku uskutočnilo niekoľko podujatí, zaoberajúcich sa problematikou cirkevných dejín a rehoľných komunít. Kým v minulých desaťročiach sa tematika monasticizmu riešila len okrajovo, v súčasnom období je snaha riešiť ju komplexne a interdisciplinárne. Archeologický výskum priniesol mnohé zaujímavé výsledky k tejto problematike, preto je potrebné v ňom intenzívne pokračovať v súčinnosti s inými historickými odbormi.V úvodnom referáte o stredovekých rádoch v najnovšej historiografii oboznámil prítomných s tematikou J. Kloczowski z Poľska. Ďalšie dva referáty poľských kolegov, H. Gapskeho o kláštornom hnutí v strednej a východnej Európe na počiatku novoveku a Z. Pilata o dominikánoch v strednej a východnej Európe v stredoveku, potvrdili značný pokrok v štúdiu tejto problematiky u našich severných susedov. R. Kožiak referoval o špecifických črtách írskeho monasticizmu.V. Múcska oboznámil so vznikom a pôsobením rádu benediktínov a ich reformami do konca 11. storočia na teritóriu západnej Európy. Nové poznatky o pustovníckych reholiach na Slovensku a výsledky archeologického výskumu benediktínskych kláštorov prezentoval M. Slivka. O formovaní nového rytierstva ako špecifickej formy monasticizmu vo vrcholnom stredoveku referoval I. Graus. V bloku referátov o jednotlivých rádoch odzneli príspevky: M. R. Zemeneho o františkánoch a ich pôsobení na Slovensku, P. Gunčaru o dominikánoch, R. Mačuru o piaristoch a kláštore v Podolinci, I. Chalupeckého o jezuitoch, Spoločnosti Ježišovej a jej podiele pri katolíckej reforme. Benediktínskemu opátstvu v Klížskom Hradišti sa venovala D. Valachová.Budúcnosťou výskumu cirkevných dejín sa zaoberali účastníci konferencie počas večerného okrúhleho stola. Referáty z konferencie boli publikované v samostatnom zborníku.
PhDr. Marta Mácelová