Vedecko-výskumny pobyt Mgr. Lucie Ráčkovej na Univerzite de Paris Sorbonne - Paris IV, 1. 3. - 31. 3. 2017

Vedecko-výskumný pobyt doktorandky Mgr. Lucie Ráčkovej na Université de Paris Sorbonne - Paris IV. bol zameraný na doplnenie a štúdium bibliografických zdrojov k pripravovanej dizertačnej práci. V rámci tohto pobytu uskutočnila aj poslednú zložku analytickej časti práce, ktorou bola rekognoskácia hodín slovenského jazyka pre jej frankofónneho používateľa. Pobyt bol organizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva SR a Štipendiu francúzskej vlády.

Mgr. Lucia Ráčková splnila základný cieľ študijného pobytu: vďaka hodnotným zdrojom zo sorbonnských knižníc dokončila teoretickú časť dizertačnej práce. Ako študentka odboru všeobecná jazykoveda navštevovala aj prednášky doc. C. Marque-Pucheu a pozvané prednášky. Okrem toho sa zúčastňovala hodín slovenského jazyka pre frankofónnych používateľov, ktoré jej pomohli dokončiť výskumnú etapu práce. Taktiež nadviazala akademické kontakty s prijímajúcou inštitúciou, ktoré sú hodnotné pre budúcu vedeckú spoluprácu.

Mgr. Lucia Ráčková, interná doktorandka