Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Magisterské štúdium

Študijný odbor: filológia
Študijný program: Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)

Charakteristika študijného programu:
Magisterský študijný program je zameraný na výchovu všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života.
Odporúčaný študijný plán napĺňa obsahy študijného odboru Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočnítcvo. Pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí uvedeného študijného odboru a je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa. V súlade s nosnými témami jadra sú koncipované povinné predmety z oblasti translatológie: odborný preklad FJ, konzekutívne a simultánne tlmočenie FJ.
Podmienku individuálnej profilácie štúdia garantuje dostatočne široká ponuka profilových modulov povinne voliteľných predmetov zameraná na obsahové a teoretické prehĺbenie znalostí jadra, na praktické uplatnenie poznatkov a rozšírenie zručností (konzekutívne tlmočenie v praxi, simultánne tlmočenie v praxi, preklad umeleckých textov do FJ/do SJ, tlmočenie v EÚ), ale aj na špecifickejšie problémy odboru (preklad právnych textov, terminologická práca / tvorba terminologických súborov, lingvistická pragmatika FJ).

Profil absolventa:
Absolvent ovláda francúzsky jazyk na úrovni C2 podľa SERRJ; je schopný zvládať komunikačné situácie s rôznym stupňom náročnosti v písomnej a ústnej forme, komunikovať konštruktívne bez ohľadu na kultúrne rozmanitosti;

Forma a dĺžka štúdia: denná, 2 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)