PAT TJ Bc. - Tézy na štátnu skúšku v ak. r. 2017/2018

Štátne skúšky bakalárske za TJ PAT v akad. roku 2017/2018
1. stupeň štúdia – Bc.

Záverečná skúška:

  • Taliansky jazyk a kultúra – odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Praktická časť:

  •  preklad a tlmočenie do slovenčiny

Ústna skúška:

  • lingvistika (morfosyntaktická a lexikálna analýza textu)
  • literatúra
  • história a kultúra
  • translatológia