Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: filológia
Študijný program: Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

Charakteristika študijného programu:
Študijný program španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) sa riadi opisom študijného odboru Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Odporúčaný študijný plán napĺňa obsahy študijného odboru a pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí ŠO. Je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa.
Všetky témy jadra znalostí sú zahrnuté v povinných, prípadne v povinne voliteľných predmetoch a rozdelené do troch základných skupín. Výučba lingvistických disciplín (Úvod do štúdia ŠJ, Morfológia ŠJ, Syntax ŠJ, Lexikológia a frazeológia ŠJ) poskytujú teoretické poznatky o jazyku, podporujú praktické zvládnutie gramatiky a lexiky príslušného jazyka, ako aj oboznámenie sa s historickým vývinom a geografickým rozšírením španielskeho jazyka.
Dominuje kontrastívne štúdium jazykových javov, k čomu výrazne napomáha aj predmet Praktická slovenčina pre prekladateľov, v kultúrnej a interkultúrnej oblasti predmety Dejiny Španielska a Latinskej Ameriky, Reálie Španielska a Latinskej Ameriky, Španielska a Latinskoamerická literatúra poskytujú všeobecný prehľad v oblasti hispanofónnej literatúry, kultúry a reálií. Ich cieľom je napomôcť vytvoreniu kognitívneho a emocionálneho vzťahu k hispanofónnym krajinám a kultúram a schopnosť porovnávať ich s kultúrou vlastnej krajiny.
Translatologicky orientované predmety (Translatológia, Prekladová literatúra a medziliterárny proces, Metodika prekladu a tlmočenia, Prekladový seminár a Tlmočnícky seminár) majú za cieľ poskytnúť študentom poznatky z teórie a praxe prekladu a porovnávacej štylistiky a prakticky vyskúšať preklad rôznych druhov textov (vrátane jednoduchších odborných textov) na základe už nadobudnutých teoretických poznatkov. Majú tiež sprostredkovať študentom poznatky z teórie a praxe tlmočenia, rozvinúť ich pamäťové schopnosti a prakticky vyskúšať tlmočenie na základe nadobudnutých poznatkov.

Profil absolventa:
Profil absolventa zodpovedá požadovaným kritériám Národného kvalifikačného rámca SR a jeho prepojeniu na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie.
Absolvent prvého stupňa ovláda španielsky jazyk na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na základe získaných vedomostí v jazykovednej oblasti a z translatologických disciplín je schopný v praxi zvládnuť stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a slovenskom jazyku, dokáže prekladať stredne náročné texty, viesť viacjazyčnú korešpondenciu a administratívnu agendu.
Vďaka osvojeniu si základnej metodiky tlmočenia, dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Je schopný primerane sa adaptovať na prácu v medzinárodnom kontexte a aplikovať získané vedomosti v praktických situáciách. Je schopný samostatne zhromažďovať, analyzovať a interpretovať relevantné údaje a z nich dospieť k úsudkom, zohľadňujúcim príslušné spoločenské, vedecké a etické problémy.

Forma a dĺžka štúdia: denná, 3 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)