Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Magisterské štúdium

Študijný odbor: filológia
Študijný program: Španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)

Charakteristika študijného programu:
Študijný program španielsky jazyk a kultúra sa riadi opisom študijného odboru Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Odporúčaný študijný plán pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí ŠO, ktoré sú zahrnuté v povinných, prípadne vo vybraných povinne voliteľných predmetoch. Výučba translatologických disciplín má za cieľ poskytnúť študentom špecifické poznatky z teórie a praxe prekladu a tlmočenia a zároveň prakticky precvičiť preklad a tlmočenie textov rôznych druhov a náročnosti na základe už nadobudnutých teoretických poznatkov. Predmety kultúrnej a interkultúrnej oblasti nadväzujú na poznatky získané v 1. stupni štúdia a prehlbujú u študentov vedomosti predovšetkým z oblasti hispanofónnej literatúry 20. a 21. storočia. Unikátnym predmetom je povinný predmet Praxeológia prekladu a tlmočenia, ktorá sa zameriava na výsostne praktickú aplikáciu vedomostí, na základné zručnosti a manažment, bez ktorých sa nijaký prekladateľ a tlmočník v praxi nezaobíde. Magisterský stupeň je viac zameraný na praktické tlmočenie a praktický preklad, zatiaľ čo lingvisticky a literárne orientované predmety predstavujú najmä povinne voliteľnú a voliteľnú zložku ŠP. Tá poskytuje študentovi možnosť profesijnej profilácie. V rámci predmetu Odborná prax majú študenti možnosť získať reálne skúsenosti s prekladom a tlmočením.

Profil absolventa:
Profil absolventa zodpovedá požadovaným kritériám Národného kvalifikačného rámca SR a jeho prepojeniu na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Absolvent magisterského stupňa ovláda španielsky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Má hlboké prierezové vedomosti z odboru v lingvistických, literárnovedných, kulturologických a translatologických disciplínach. Pozná teórie, metódy a postupy využívané v študovanom odbore s možným uplatnením vo vede a výskume. Je schopný vyhľadávať, zhromažďovať, spracúvať a analyzovať informácie z rôznych odborných zdrojov. Pri aplikovaní vedomostí v praktických situáciách (preklad a tlmočenie) dokáže efektívne využívať informačné a komunikačné technológie, orientuje sa v otázkach marketingu súvisiacich s výkonom povolania tlmočníka/prekladateľa, ovláda normy a štandardy, praxeológiu prekladu a tlmočenia s ohľadom na ochranu duševného vlastníctva. Vďaka prehĺbeným teoretickým a najmä praktickým znalostiam z odborného i umeleckého prekladu, konzekutívneho aj simultánneho tlmočenia, dokáže pôsobiť v širokej škále situácií medzijazykového sprostredkovania a zabezpečovať profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby rôzneho stupňa náročnosti a komplexnosti.

Forma a dĺžka štúdia: denná, 2 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)