Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Usmernenia k štátnym skúškam

Usmernenie k organizácii a priebehu štátnych skúšok upravuje organizačné zabezpečenie a priebeh štátnych skúšok v bakalárskych a magisterských študijných programoch na FF UMB v Banskej Bystrici.

Usmernenie k organizácii a priebehu štátnych skúšok v bakalárskych a magisterských študijných programoch na FF UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2019/20 (v priloženom súbore)

Usmernenie k hodnoteniu štátnych skúšok upravuje pravidlá a procesy hodnotenia štátnych skúšok a zápis hodnotenia štátnych skúšok v systéme AiS2 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aktualizované usmernenie k realizácii štátnych skúšok na Filozofickej fakulte UMB v akademickom roku 2019/20

 

 

Prílohy ku stránke: