Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: filológia
Študijný program: taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

Charakteristika študijného programu:
Odporúčaný študijný plán študijného programu taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo napĺňa obsahy študijného odboru Filológia a pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí ŠO. Je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa. Obsah jednotiek študijného programu obsahujú informačné listy predmetov a naplnenie obsahu študijného odboru sa nachádza v odporúčanom študijnom pláne.

Profil absolventa:
Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia ovláda taliansky jazyk na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Na základe získaných vedomostí v jazykovednej, kultúrnej oblasti a translatologických disciplín môže efektívne pôsobiť v oblasti komunikácie v písomnej a ústnej forme v talianskom a slovenskom jazyku, dokáže prekladať stredne náročné texty, viesť viacjazyčnú korešpondenciu, či administratívnu agendu.
Vďaka základom konzekutívneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Ovláda inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa–tlmočníka a vie sa primerane adaptovať na prácu v medzinárodnom kontexte. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesie: prekladateľ a tlmočník v obchodnej, podnikovej sfére (v nadnárodných firmách, na výstavách/veľtrhoch) a umeleckej oblasti (umelecký preklad); tlmočník – sprievodca v oblasti turistického ruchu; pracovník v rôznych oblastiach jazykovej a literárnej komunikácie (kultúra, verejná správa, diplomacia, masmédiá.

Forma a dĺžka štúdia: denná, 3 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)