Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Magisterské štúdium

Študijný odbor: filológia
Študijný program: taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)

 

Charakteristika študijného programu:
Odporúčaný študijný plán študijného programu taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo napĺňa obsahy študijného odboru Filológia a pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí ŠO. Je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa. Obsah jednotiek študijného programu obsahujú informačné listy predmetov a naplnenie obsahu študijného odboru sa nachádza v odporúčanom študijnom pláne.

Profil absolventa:
Absolvent magisterského stupňa má hlboké prierezové vedomosti z odboru v lingvistických, literárnovedných, kulturologických a translatologických disciplínach. Pozná teórie, metódy a postupy využívané v študovanom odbore s možným uplatnením vo vede a výskume. Je schopný vyhľadávať, zhromažďovať, spracúvať a analyzovať informácie z rôznych odborných zdrojov. Pri aplikovaní vedomostí v praktických situáciách (preklad a tlmočenie) dokáže efektívne využívať informačné a komunikačné technológie, orientuje sa v otázkach marketingu súvisiacich s výkonom povolania tlmočníka/prekladateľa, ovláda normy a štandardy, praxeológiu prekladu a tlmočenia s ohľadom na ochranu duševného vlastníctva. Vďaka prehĺbeným teoretickým a najmä praktickým znalostiam z odborného i umeleckého prekladu, konzekutívneho aj simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v širokej škále situácií medzijazykového sprostredkovania a zabezpečovať profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby rôzneho stupňa náročnosti a komplexnosti.

Forma a dĺžka štúdia: denná, 2 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)