Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

Charakteristika študijného programu:
Bakalársky študijný program je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa.
Odporúčaný študijný plán pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí študijného odboru a umožňuje tak študentom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplín (osvoja si normy súčasného spisovného francúzskeho jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi francúzskej lingvistiky, literatúry, histórie, kultúry a francúzskych a frankofónnych reálií).

Profil absolventa:

  • ovláda francúzsky jazyk na úrovni C1 podľa SERRJ, dokáže porozumieť širokému rozsahu aj náročnejších a dlhších textov a rozoznať ich implicitné významy; dokáže sa vyjadriť plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov; dokáže používať jazyk v jeho ústnej i písomnej podobe pružne a účinne na profesijné aj spoločenské účely;
  • má prierezové vedomosti z odboru, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania v lingvistických, literárnovedných, kulturologických a edukačných disciplínach a pozná metódy a postupy, ktoré sa v súčasnosti v týchto disciplínach používajú;
  • na dostatočnej úrovni ovláda a vie používať terminológiu vlastnú jeho študijnému odboru v materinskom aj cudzom jazyku;
  • dokáže identifikovať praktické súvislosti a vzťahy v rámci študovaných vedeckých disciplín a aplikovať teoretické poznatky v praxi;
  • vie poskytovať informácie, formulovať myšlienky a navrhovať riešenia vo FJ pre odborníkov i laikov všetkých vekových kategórií;
  • dokáže sa adaptovať na tímovú prácu aj v medzinárodnom kontexte.

Forma a dĺžka štúdia: denná, 3 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, študijná poradkyňa katedry; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)