Bakalárske štúdium

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

Charakteristika študijného programu:
Bakalársky študijný program je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa.
Odporúčaný študijný plán pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí študijného odboru a umožňuje tak študentom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplín (osvoja si normy súčasného spisovného francúzskeho jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi francúzskej lingvistiky, literatúry, histórie, kultúry a francúzskych a frankofónnych reálií).

Profil absolventa:

  • ovláda francúzsky jazyk na úrovni C1 podľa SERRJ, dokáže porozumieť širokému rozsahu aj náročnejších a dlhších textov a rozoznať ich implicitné významy; dokáže sa vyjadriť plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov; dokáže používať jazyk v jeho ústnej i písomnej podobe pružne a účinne na profesijné aj spoločenské účely;
  • má prierezové vedomosti z odboru, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania v lingvistických, literárnovedných, kulturologických a edukačných disciplínach a pozná metódy a postupy, ktoré sa v súčasnosti v týchto disciplínach používajú;
  • na dostatočnej úrovni ovláda a vie používať terminológiu vlastnú jeho študijnému odboru v materinskom aj cudzom jazyku;
  • dokáže identifikovať praktické súvislosti a vzťahy v rámci študovaných vedeckých disciplín a aplikovať teoretické poznatky v praxi;
  • vie poskytovať informácie, formulovať myšlienky a navrhovať riešenia vo FJ pre odborníkov i laikov všetkých vekových kategórií;
  • dokáže sa adaptovať na tímovú prácu aj v medzinárodnom kontexte.

Forma a dĺžka štúdia: denná, 3 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)