Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: 7656 učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

Charakteristika študijného programu:
Bakalársky študijný program je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa.
Odporúčaný študijný plán pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí študijného odboru a umožňuje tak študentom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplín (osvoja si normy súčasného spisovného francúzskeho jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi francúzskej lingvistiky, literatúry, histórie, kultúry a francúzskych a frankofónnych reálií).

Profil absolventa:

Forma a dĺžka štúdia: denná, 3 roky

Študijná poradkyňa katedry:
Mgr. Monika Zázrivcová, PhD., tel.: 446 51 31, e-mail: monika.zazrivcova@umb.sk