Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

Charakteristika študijného programu:
Bakalársky študijný program je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa.
Odporúčaný študijný plán pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí študijného odboru a umožňuje tak študentom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických a literárnovedných disciplín (osvoja si normy súčasného spisovného francúzskeho jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi francúzskej lingvistiky, literatúry, histórie, kultúry a francúzskych a frankofónnych reálií).

Profil absolventa:

Forma a dĺžka štúdia: denná, 3 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)