Magisterské štúdium

 Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Študijný program: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.)

Charakteristika študijného programu:
Študijný program druhého stupňa VŠ je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzštiny ako cudzieho jazyka (FCJ).
Odporúčaný študijný plán napĺňa obsahy študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Pokrýva všetky nosné témy jadra vedomostí uvedeného študijného odboru a je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky a naplnil sa profil absolventa.
V súlade s nosnými témami jadra sú koncipované povinné predmety z oblasti didaktiky FCJ: didaktika francúzskeho jazyka a pedagogická prax. Podmienku individuálnej profilácie štúdia garantuje dostatočne široká ponuka profilových modulov povinne voliteľných predmetov zameraná na obsahové a teoretické prehĺbenie znalostí jadra, na praktické uplatnenie poznatkov a rozšírenie zručností (didaktika FJ pre špecifické účely, aktuálne možnosti využitia IKT vo vyučovaní/učení sa FJ), ale aj na špecifickejšie problémy odboru (integrovaná didaktika francúzštiny ako druhého CJ).
Zabezpečenie širších interdisciplinárnych vzťahov a súvislostí v rámci tohto študijného programu realizujú vybrané didakticky a humanitne profilované moduly a predmety ako napr. alternatívne vyučovacie modely, médiá v cudzojazyčnej komunikácii, geografické a sociokultúrne komparácie a pod.

Profil absolventa:

  • ovláda francúzsky jazyk na úrovni C2 podľa SERRJ;
  • má hlboké prierezové vedomosti z odboru, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu poznania v lingvistických, literárnovedných, kulturologických, edukačných a didaktických disciplínach;
  • je schopný vyhľadávať, zhromažďovať, spracúvať a analyzovať informácie z rôznych odborných zdrojov a využívať ich v aplikáciách pre rozvoj odboru;
  • vie interpretovať relevantné údaje a z nich dospieť k logickým úsudkom;
  • na dostatočnej úrovni ovláda a vie používať odbornú terminológiu vlastnú jeho študijnému odboru v materinskom i cudzom jazyku;
  • vie formulovať myšlienky, poskytovať informácie a navrhovať riešenia v školskom prostredí i mimo neho;
  • dokáže sprostredkovať, upevňovať a hodnotiť jazykové a komunikačné vedomosti a kompetencie učiacich sa;
  • dokáže používať aktuálne informačné a komunikačné technológie pri aplikovaní vedomostí v praktických situáciách (vyučovanie);
  • je schopný autoevalvácie a autoregulácie a viesť k nim aj svojich žiakov;
  • pri riešení didakticko-metodických úloh dokáže pracovať samostatne i v tíme.

Forma a dĺžka štúdia: denná, 2 roky

Sprievodca štúdiom 2020/21

 

Študijná poradkyňa katedry:

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry, katedrová koordinátorka ECTS pre FJ UAP a PaT; koordinátorka čiastkovej knižnice KRO; členka recenzného výboru časopisu Romanica Olomucensia

Telefónne číslo:
048 446 5131
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 131 (Tajovského 51)