Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odborná prax pre študentov FJ, ŠJ, TJ

Postup pri uzatváraní dohôd o spolupráci pri výkone odbornej praxe študenta  (FJ, ŠJ a TJ)
(Nepedagogické praxe orientované na preklad a tlmočenie)

  1. Katedra má elektronický formulár dohody o spolupráci (s organizáciou, v ktorej bude študent vykonávať odbornú prax) zverejnený na katedrovej webovej stránke: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/studium/pat-prax-odborna-pre-studentov-fj-sj-tj/ a pod študijným oddelením: https://www.ff.umb.sk/studium/studijne-oddelenie/tlaciva-studijneho-oddelenia.html

  2. V elektronickej verzii študent doplní údaje o partnerskej organizácii v Článku I. zmluvy, dopíše aj miesto s dátumom vedľa podpisu predstaviteľa partnerskej organizácie (dátum musí predchádzať začiatok nástupu na prax a prihliadať treba aj na to, aby začiatok praxe nebol skôr, ako dátum podpisu dohody zo strany dekana fakulty).  V Článku II. zmluvy si študent dopíše meno a priezvisko, ročník a stupeň štúdia. V Článku VII. zmluvy si študent dopíše dobu od .......... do ....... .

    Zmluvu treba následne vytlačiť v dvoch exemplároch a dať partnerskej organizácii podpísať (obe kópie). Číslo dohody na začiatku tlačiva vpisuje ručne až sekretárka dekana. 

  3. Študent odovzdá doplnenú a podpísanú dohodu (zo strany partnerskej organizácie) v oboch exemplároch na sekretariáte katedry (KRO) minimálne 2 týždne pred nástupom na prax!!! V opačnom prípade nebudú dohody prevzaté a odovzdané na podpis dekanovi.

  4. Po zhromaždení dohôd podpísaných zo strany partnerskej organizácie na sekretariáte KRO ich sekretárka katedry v niekoľkých várkach odovzdá na podpis dekanovi. Dohodu podpisuje pán dekan pred začiatkom konania praxe, nie po ukončení praxe. 

  5. Dekan zmluvy podpíše a sekretárka katedry podpísané zmluvy prevezme. Jednu kópiu odovzdá študent partnerskej organizácii, druhú si bude katedra archivovať.

Pokiaľ študent vykonáva prax v zahraničí, nepotrebuje dohodu o spolupráci. Na účely uznania praxe mu stačí predložiť riadne vyplnený a potvrdený protokol o tlmočnícko-prekladateľskej praxi.

Koordinátorky na odbornú prax:

 

 

Prílohy ku stránke: