Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pre uchádzačov o štúdium

Milí uchádzači o štúdium,

dnešná spoločnosť sa vyznačuje prudkými zmenami, až zvratmi, vo všetkých oblastiach ľudského života a činnosti, sféru školstva a vzdelávania nevynímajúc. Tieto zmeny – v dôsledku technologického rozvoja a globalizácie – nasledujú tak rýchlo za sebou, že si nestačíme na jedny zvyknúť, už ich striedajú druhé. Vyučovanie cudzích jazykov nie je výnimkou.

Katedra romanistiky zabezpečuje štúdium francúzskeho jazyka v študijnom odbore „Učiteľstvo a pedagogické vedy" v študijnom programe „Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii". Katedra pripravuje v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy, vrátane 8-ročných gymnázií. Absolvent učiteľského štúdia, vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti je pripravený zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov.

V študijnom odbore „Filológia" v študijnom programe „Francúzsky jazyk a kultúra", „Španielsky jazyk a kultúra" a „Taliansky jazyk a kultúra", všetky tri so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo, pripravuje budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia sa na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi, najmä v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej sfére.

Pre podrobnejšie informácie pripájame link na stránku FF UMB s ponukou štúdia na akademický rok 2020/2021 https://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2020-2021/

Veríme, že ponuka študijných programov Katedry romanistiky Filozofickej fakulty UMB pomôže vám, študentom stredných škôl, zorientovať sa v jednotlivých študijných odboroch, v požiadavkách na prijatie na vysokú školu a tým vám uľahčí správnosť voľby zamerať sa na vysokoškolské štúdium cudzích jazykov na našej katedre, konkrétne francúzskeho, španielskeho a talianskeho.