Dni vedy 2019 na KRO FF UMB

V rámci tohtoročných Dní vedy ponúkla KRO FF UMB dňa 7. 11. 2019 širšiemu širšiemu okruhu záujemcov z FF UMB hosťovskú prednášku prof. PhDr. Zuzany Malinovskej, CSc. z Inštitútu romanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove s názvom "K umeleckým stvárneniam  historickej pamäti alebo medzi  povinnosťou nezabúdať  a právom zabudnúť (na príklade francúzskej a québeckej naratívnej prózy).

Krátka anotácia prednášky: „Od istého času vo Francúzsku kontroverzne vnímaná požiadavka povinnosti pamätať si (devoir de mémoire) je predmetom reflexie viacerých francúzskych a frankofónnych filozofov, sociológov a i. (Ricœur, Todorov, Rousso, Robin, Kattan). Otázky  pamäti, povinnosti nezabúdať ale aj práva zabudnúťvšak tematizujú aj mnohí súčasní románopisci, čo je možné ukázať na príklade súčasnej francúzskej a québeckej prózy. Spisovateľky ako napr.  L. Salvayre a C. Mavrikakis  vo svojich ikonických a  umelecky presvedčivých výpovediach prostredníctvom fikcie, teda „okľukou“, akoby potvrdzovali názory, ktoré teoretici  vyslovujú operatívnym jazykom konceptov.“