Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne konanie

FRANCÚZSKY JAZYK,  ŠPANIELSKY JAZYK

Na Katedre romanistiky sa konajú obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijných odboroch:

Uchádzač o zaradenie do rigorózneho konania po zvolení a prekonzultovaní témy rigoróznej práce s predsedníčkou príslušnej rigoróznej komisie a ňou určeným odborníkom (konzultantom) pošle prihlášku na študijné oddelenie FF UMB do 30. septembra kalendárneho roku spolu s potvrdením o zaplatení poplatku za rigorózne konanie. Súčasťou prihlášky je overená kópia diplomu, overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, resp. o štátnej skúške, štruktúrovaný životopis, doklad o zmene priezviska (v prípade jeho zmeny), protokol o zadaní rigoróznej práce (4 x: 1 pre uchádzača, 1 pre študijné oddelenie, 1 pre konzultanta, 1 pre predsedu rigoróznej komisie) a doklad o zaplatení poplatku za rigorózne konanie.

Študijné oddelenie po podpísaní protokolu predsedom rigoróznej komisie vystaví oznam o prijatí uchádzača do rigorózneho konania, ktorý po podpísaní dekanom zašle uchádzačovi spolu s informáciami o priebehu rigorózneho konania. Téma rigoróznej práce nesmie byť svojim obsahom totožná s diplomovou prácou, inou kvalifikačnou prácou ani nesmie byť kompilačnou prácou uchádzača. Môže byť napísaná v materinskom jazyku uchádzača alebo v cudzom jazyku. Rigorózna práca napísaná v cudzom jazyku musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku (10% rozsahu práce).

Rigoróznu prácu v rozsahu 60-80 normostrán (108 000 – 144 000 znakov) v 2 tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte PDF) s 2 exemplármi licenčnej zmluvy uchádzač odovzdá na ŠO FF UMB do 30. septembra nasledujúceho roka.

Prácu posudzuje konzultant a jeden oponent určený predsedom komisie. Posudzovatelia predložia posudky predsedovi komisie do 15. novembra. Rigorózna práca je prijatá, ak ju odporučí aspoň jeden posudzovateľ, a uchádzač ju môže obhajovať. Ak práca nebola odporučená na obhajobu ani jedným posudzovateľom, uchádzač ju po prepracovaní môže odovzdať v jednom náhradnom termíne buď do 30. apríla alebo do 30. septembra. Rigorozant zároveň zaplatí poplatok za opätovné posúdenie práce, ktorého výšku mu oznámi študijné oddelenie.
Obhajoba rigoróznej práce a ústna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne. V riadnom termíne spravidla v mesiacoch december alebo január. 

Ak rigoróznu prácu uchádzač neobháji, nemôže pokračovať v ďalšej časti rigoróznej skúšky. Ak prácu obháji, ale neuspeje na druhej časti rigoróznej skúšky, môže túto časť vykonať ešte v jednom náhradnom termíne. V náhradnom termíne sa rigorózne skúšky konajú spravidla v júni.

 

Predsedníčka rigoróznej komisie pre študijný odbor Filológia (francúzsky jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra):

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Katarína Klimová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, člen edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5126
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 126 (Tajovského 51)

 

Učiteľstvo a pedagogické vedy (francúzsky jazyk a literatúra):

Mgr. François Schmitt, PhD.

Mgr. François Schmitt, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, koordinátor pedagogickej praxe pre francúzsky jazyk. Spolukoordinátor Centra univerzitnej úspešnosti UMB

Telefónne číslo:
048 446 5129
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 129 (Tajovského 51)

 

Prílohy ku stránke: