ŠVA v ak. roku 2016/2017

 Výsledky ŠVA v akad. roku 2016/2017

Dňa 5. 4. 2017 sa konala katedrová ŠVA. Komisia ŠVA pri KRO sa rozhodla:

1. miesto neudeliť,
2. miesto získala študentka Hana Štefankovičová, PAT Šj, 3. roč. (Audiovizuálny preklad: „Cómo nos influyen los videojuegos“),
3. miesto bolo udelené študentkám Dominike ĎurskejMagdaléne Salokovej, PAT TJ 1. roč. (Komparácia a využitie frazém z vybranej kapitoly).

Komisia sa v súlade s článkom 10, bod 7 Študijného poriadku rozhodla udeliť 2 kredity všetkým trom študentkám.

 

Koordinátorka za ŠVA na KRO:
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., č. m. K133,446 5133, eva.reichwalderov@umb.sk