Usmernenia k štátnym skúškam

Usmernenie k organizácii a priebehu štátnych skúšok upravuje organizačné zabezpečenie a priebeh štátnych skúšok v bakalárskych a magisterských študijných programoch na FF UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2018/2019.

Usmernenie k hodnoteniu štátnych skúšok upravuje pravidlá a procesy hodnotenia štátnych skúšok a zápis hodnotenia štátnych skúšok v systéme AiS2 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. (Platné od 15. 12. 2017)