Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA II.

Informácie o udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA II.

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA II.

Dátum a čas začiatku:20. okt. 2011 - 9:00
Dátum a čas konca:21. okt. 2011 - 16:00
Miesto:Radnica
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:50,00 EUR
Kontaktná osoba:Za FJ: Mgr. Monika Zázrivcová, PhD., Mgr. Francois Schmitt, Za ŠJ: Mgr. Eva Reichwalderová, PhD., Mgr. Lara Castano Gonzalez, Za TJ: Mgr. Katarína Klimová, PhD., Mgr. Katarína Dlhošová
Kontakt:048 446 5132
E-mail:mzazrivcova@gmail.com; francois.schmitt@umb.sk, eva.reichwalderova@gmail.com, lara.gonzalez@umb.sk, k.klimova@gmail.com, katarina.dlhosova@umb.sk

JAZYK, KULTÚRA A KOMUNIKAČNÉ MÉDIÁ

20. - 21. október 2011

Zámerom konferencie bolo analyzovať transformácie románskych jazykov a kultúr v kontakte s informačnými technológiami a masovokomunikačnými prostriedkami ako nástrojmi, ktoré celkom menia komunikačné návyky, ale aj uľahčujú medziľudskú interakciu a otvárajú dorozumievaniu nové možnosti. V centre pozornosti boli metamorfózy a miešanie vyjadrovacích prostriedkov v kontexte globalizácie, ich transformácia v mediálnych priestoroch a pod vplyvom nových informačných technológií. Vzdelávací proces, umelecký jazyk, odborná komunikácia a v neposlednom rade prekladatelia a tlmočníci musia na tieto zmeny komunikačných situácií reagovať. Konferencia bola priestorom na formulovanie otázok a hľadanie odpovedí o aktuálnych podobách jazyka a kultúry.

Navrhované tematické oblasti:

  • globalizácia v komunikácii, plurilingvizmus, internacionalizmy, neologizmy, nástroje komparatívnej analýzy odborného jazyka a odbornej terminológie, počítačové spracovanie jazykov, informačné a komunikačné médiá ako miesta vzniku nových jazykových spoločenstiev, jazyk v sociálnych sieťach, výroba elektronických slovníkov, atď.
  • nové médiá ako prostriedok kultúrneho vyjadrenia, intertextualita, text a obraz, film a literatúra, literatúra vo filme, premeny literárneho textu v masovokomunikačných prostriedkoch a na internete, fenomén elektronickej knihy, hypertext, audiovizuálna gramotnosť, literárny text ako produkt a obchodný artikel, atď.
  • stratégie prekladu európskych dokumentov a ich sprístupňovanie na webe vo všetkých oficiálnych jazykoch, (online) tlmočenie v inštitúciách EÚ, audiovizuálny preklad, preklad pre filmový dabing, preklad počítačových hier, problém interkulturality v procese prekladu a tlmočenia, atď.
  • dôležitosť IKT vo vyučovacom procese, učenie podporované počítačom, vytváranie nových didaktických konštruktov, kurzy on-line, e-learning, výroba a publikovanie didaktických materiálov na Internete, atď.