Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA IV.

IV. medzinárodná vedecká konferencia
STUDIA ROMANISTICA BELIANA
JAZYK, LITERATÚRA, IDENTITA V KONTAKTE

http://studia-romanistica-beliana-iv5.webnode.sk/

Témou v poradí už štvrtej medzinárodnej vedeckej konferencie Studia Romanistica Beliana je rozmer identity v jazyku. Kontakt jazykov so sebou prináša zložité javy fungujúce na pozadí otvorenosti, vzájomného obohacovania, miešania, ale tiež uzavretosti vyplývajúcej z obranných reflexov. Práve táto dynamika, spojená s rôznymi aspektmi identity, je nosnou témou konferencie, v rámci ktorej bude možné prezentovať príspevky v piatich sekciách: lingvistika a sociolingvistika, literatúra, translatológia, didaktika, spoločenské vedy a kulturológia.

Tematické okruhy:
Plurilingvizmus v kontakte jazykov; interferencia v jazykoch; interkomprehenzia románskych jazykov; výpožičky z diachrónneho a zo synchrónneho hľadiska; kontrastívna lingvistika románskych jazykov; literatúra v kontexte univerzalizmu a vyjadrenia identity; literatúra, imigrácia a kultúra; literárny kánon a vyjadrenie inakosti v literatúre; téma migrácie v literatúre; kultúra a identita v preklade a v tlmočení; miesto prekladateľov a jazykových mediátorov v globalizovanom svete; interdisciplinarita v translatológii; inovačné technológie v translatológii; preklad a tlmočenie v európskych inštitúciách; miesto/vplyv identity študentov v jazykovom vzdelávaní a v učení sa jazykov; kultúra, interkulturalita a identita v jazykovom vzdelávaní a v učení sa jazykov; plurilingválne a plurikultúrne vzdelávanie; jazyky ako výraz identity; identita v interkultúrnej komunikácii; typológia kontaktov medzi jazykom a kultúrou; jazyk a národná identita; jazyky, globalizácia a kultúrna identita; jazykové politiky.

Celková fotogaléria z medzinárodnej vedeckej konferencie SRB IV.

Prílohy ku stránke: