Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA V.

Informácie o udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia STUDIA ROMANISTICA BELIANA V.

Hostiteľ:Katedra romanistiky FF UMB
Dátum a čas začiatku:11. okt. 2019 - 0:00
Dátum a čas konca:12. okt. 2019 - 0:00
Miesto:Štátna vedecká knižnica
Mesto:Banská Bystrica
Poplatok:60,00 EUR
Kontaktná osoba:FJ: Veselá, Schmitt, Laurent; ŠJ: Ďurovková, Korgová, Reichwalderová; TJ: Klimová, Mesárová
E-mail:FJ: dagmar.vesela@umb.sk; francois.schmitt@umb.sk; christophe.laurent@umb.sk; ŠJ: dana.durovkova@umb.sk; monika.sinkova@gmail.com; eva.reichwalderova@umb.sk; TJ: katarina.klimova@umb.sk; eva.mesarova@umb.sk;

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta, Katedra romanistiky

 v spolupráci

 so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici

 s centrom Centre de Réussite Universitaire de l’Université Matej Bel (CRU UMB), organizáciou podporovanou Univerzitnou agentúrou Frankofónie (AUF)

 organizuje

 V. medzinárodnú vedeckú konferenciu

 Studia Romanistica Beliana

 JAZYK A LITERATÚRA V HISTORICKO-SPOLOČENSKOM KONTEXTE

 v dňoch 11. – 12. októbra 2019

 Prvý obežník

 Piata medzinárodná vedecká konferencia Studia Romanistica Beliana  ponúka priestor na reflexiu, prehĺbenie a diskusiu k aktuálnej téme Jazyk a literatúra v historicko-spoločenskom kontexte, ktorá sa stáva ústrednou počas stretnutí vedeckej komunity nielen v rámci románskeho, ale i všeobecne európskeho výskumného smerovania.  

 Tematické okruhy:

 Literatúra ako sociálny fenomén (literárna sociológia); literatúra a spoločnosť; spoločenská úloha literatúry; sociologický rozmer literárneho diela; literárny fenomén: autor-dielo-čitateľ; literatúra pre deti a mládež; spoločenské vedy a exaktné vedy: stret dvoch kultúr; jazyk a spoločnosť; literatúra a spoločnosť; jazyk a žáner; dejiny jazyka a dejiny migrácie; vplyv technologického pokroku na vývin jazyka; dejiny jazyka a dejiny literatúry mladých autorov; prekladateľský proces; sociologická imaginácia; preklad a tlmočenie; tradícia; audiovizuálny preklad diel z/do románskych jazykov; didaktika a spoločnosť; didaktika dnes a v minulosti; dejiny kultúry a kultúra dejín; diktátorské režimy a kultúra; korpusová lingvistika a možnosti jej využitia; mediálny obraz románskych intelektuálov v Československu do r. 1968.

 Vedecký výbor:

Massimo Arcangeli (Università di Cagliari, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Jiří Chalupa (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Carlos Dimeo Álvarez (Universidad de Bielsko-Biała)
Fabrice Marsac (Université di Opole, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
Ján Taraba (čestný člen)
Michelangelo Zaccarello (Università di Pisa / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Organizačný a programový výbor:

Francúzština:          
Dagmar Veselá                      dagmar.vesela@umb.sk
François Schmitt                    francois.schmitt@umb.sk
Christophe Laurent                christophe.laurent@umb.sk

Španielčina:           
Dana Ďurovková                    dana.durovkova@umb.sk
Monika Korgová                     monika.sinkova@gmail.com
Eva Reichwalderová              eva.reichwalderova@umb.sk

Taliančina:
Katarína Klimová                    katarina.klimova@umb.sk
Eva Mesárová                        eva.mesarova@umb.sk

 

 Pracovné jazyky: francúzština, španielčina, taliančina


Účastnícky poplatok:
60 EUR
Číslo účtu: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Názov účtu: Bežný účet R UMB
Kód SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 103373
Kvôli uľahčeniu identifikácie Vás prosíme o uvedenie SRB 5_priezvisko
Názov banky: Štátna pokladnica (code 8180)
Adresa: Radlinského 31, 810 05 Bratislava 15, Slovensko
Prosíme o zaslanie dokladu o zaplatení (scan) na adresu studiaromanisticabeliana@gmail.com

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné výdavky, občerstvenie, večeru v piatok 11. októbra 2019 a Knihu abstraktov.


Účastníci majú možnosť publikovať príspevok vo vedeckých recenzovaných časopisoch FF UMB:
NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/

KRITIKA PREKLADU
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html

MOTUS IN VERBO
http://www.motus.umb.sk/en

Účastníci konferencie dostanú Certifikát o účasti na konferencii a Knihu abstraktov.
Prihlášku spolu s résumé je potrebné zaslať do 30/06/2019 na adresu: studiaromanisticabeliana@gmail.com

 

Zhrnutie termínov:

30/06/2019: zaslanie prihlášky s résumé príspevku
15/07/2019: oznámenie o prijatí vedeckým výborom
30/07/2019: uhradenie účastníckeho poplatku

 

https://srb-lengua-literatúra.webnode.sk/