Projekty a granty

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Číslo projektu:APVV č. SK-FR-0023-11Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Katarína ChOVANCOVÁ, PhD. (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. Patrice Pognan, PhD. (Université Sorbonne Paris)

Cieľom projektu je vypracovať metodológiu prípravy gramatiky slovenského jazyka so zreteľom na aktuálne prístupy k prezentácii gramatiky u francúzskych a frankofónnych lingvistov. Má pripraviť pôdu pre širšiu výskumnú iniciatívu...

Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa

Contrastive research of grammatical metalanguage: verb terminology

Číslo projektu:VEGA č. 1/0790/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD.Koordinátor projektu:

CHAIRE JEAN MONNET AD PERSONAM "IDENTITÉS ET CULTURES EN EUROPE"

Jean Monnet Chair: Identities and cultures in Europe

Číslo projektu:JEAN MONNET č. 2009 - 2838Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:prof. Rouet Gilles, DrSc. (Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV UMB)Koordinátor projektu:

Vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít.

POSTMODERNÉ TENDENCIE V ZOBRAZOVANÍ PRIESTORU VO FRANCÚZSKEJ, SLOVENSKEJ A ŠPANIELSKEJ PRÓZE

Postmodern tendencies in the description of area in the French, Slovak and Spanish prose

Číslo projektu:UGA č. I-09-000-05Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Zuzana Ištvánfyová, PhD. (Katedra európskych kultúrnych štúdií)Koordinátor projektu:

Projekt je zameraný na výskum poetiky priestoru vo francúzskej, slovenskej a španielskej postmodernej próze. Východiskom projektu je fakt, že priestor nadobúda špecifické funkcie (ide tu najmä o predpoklad možných dekonštruktívnych...

PROCES INTERNACIONALIZÁCIE V ŠPANIELSKO-SLOVENSKEJ ŠPORTOVEJ TERMINOLÓGII VO VYBRANÝCH LOPTOVÝCH HRÁCH (BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ, VOLEJBAL)

The process of internationalisation in Spanish-Slovak sports terminology in certain ball games (basketball, futball, handball, volleyball)

Číslo projektu:UGA č. I-09-000-08Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Veronika SliačanováKoordinátor projektu:

Primárnym cieľom projektu bude vypracovanie časti dvojjazyčného (španielsko- slovenského) slovníka športovej terminológie, ktorý zatiaľ na Slovensku absentuje.

ZLATÝ VEK ŠPANIELSKEJ LITERATÚRY - ZROD TROCH UNIVERZÁLNE ZNÁMYCH ARCHETYPOV

The golden age of Spanish literature - the birth of the three generally known archetypes

Číslo projektu:UGA č. I-09-000-07Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.Koordinátor projektu:

Vedecký projekt je zameraný na štúdium troch univerzálne známych archetypov - pikaro, donkichot, donchuan, ktoré prenikli do svetovej literatúry a spoločenského povedomia ako dôsledok výrazného svetového úspechu.

ISTEPEC – Intercultural studies for Teacher Education to Promote European Citizenship

Číslo projektu:COM2A/2004/01Doba riešenia:2005 - 2006
Vedúci projektu:Mgr. Katarína ChovancováKoordinátor projektu:

COMENIUS 2.1. (GRANT na mobility študentov)

ISTEPEC „Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship" (Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov s cieľom propagovať európske občianstvo)

Číslo projektu:119121-CP-1-2004-1-FR-COMENIUS-C21Doba riešenia:2004 - 2007
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Institut pour la formation des maîtres Bretagne, Rennes, Francúzsko

Príprava učiteľov v oblasti interkulturality, európskej kultúrnej identity a európskeho občianstva.

SOCRATES LINGUA 2 ALPCU: Apprendre les langues des pays candidats à l‘entrée dans l'UE" (Učiť sa jazyky krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ)

Learn the languages of the countries applying for EU membership

Číslo projektu:SOCRATES: 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2Doba riešenia:2003 - 2006
Vedúci projektu:doc. PhDr. Elena BARANOVÁ, mim. prof. (za FHV UMB)Koordinátor projektu:Štátny inštitút východných jazykov a kultúr INALCO, Paríž, Francúzsko

Projekt zameraný na vypracovanie interaktívnych učebníc bulhračiny, slovenčiny a slovinčiny pre frankofónnych používateľov.

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Communication in the new Intercultural Europe

Číslo projektu:Leonardo da Vinci, PT03/LA/04/24/024Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko

Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia - projekt NGE - CCF-2C2-501, 1998-2001, projekt pokračuje ako projekt COCOP aj v roku 2002-2004.

Číslo projektu:NGE - CCF-2C2-501Doba riešenia:1998 - 2004
Vedúci projektu:Mgr. Anna Dovčiaková (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Université Marc Bloch de Strasbourg, Institut de Traducteurs, d‘Interprètes et de Relations Internationales a Veľvyslanectvo francúzskej republiky na Slovensku.

Realizácia postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.

L'alternance intégrée dans la formation initiale (Miesto a funkcia pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov francúzskeho jazyka)

Position and function of teaching experience in undergraduate training of teachers of French )

Číslo projektu:európsky štrukturálny projekt: TEMPUS Phare NDoba riešenia:1995 - 1998
Vedúci projektu:doc. PhDr. Elena BARANOVÁ (za FHV UMB)Koordinátor projektu:PF UK Bratislava