BILINGVÁLNE SLOVNÍKY (SLOVENSKO-FRANCÚZSKE A FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉ - súčasný stav a využitie)

Informácie o projekte

Bilingual dictionaries (Slovak-French and French-Slovak: current state and use)

Prehľad súčasného stavu a popis dostupných prekladových francúzsko-slovenských a slovensko-francúzskych slovníkov. Dotazníkový prieskum používania prekladových slovníkov na Slovensku (žiaci, študenti, učitelia na všetkých stupňoch škôl).

Číslo projektu:FAGA č. 75-02-9
Doba riešenia:2003 - 2003
Vedúci projektu:doc. PhDr. Elena BARANOVÁ, mim. prof. (za FHV UMB)
Spoluriešitelia:PhDr. Vlasta KŘEČKOVÁ, CSc., Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.
Partneri: Štátny inštitút východných jazykov a kultúr INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales v Paríži, Francúzsko
Zahraničný projekt:nie

Prehľad súčasného stavu a popis dostupných prekladových francúzsko-slovenských a slovensko-francúzskych slovníkov. Dotazníkový prieskum používania prekladových slovníkov na Slovensku (žiaci, študenti, učitelia na všetkých stupňoch škôl).