Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní

Informácie o projekte

Corpus-Based Analysis of Exolingual Communication

Zámerom výskumného projektu je identifikovať, analyzovať a interpretovať komunikačné stratégie hovoriacich v asymetrickej jazykovokontaktovej komunikačnej situácii a skúmať dopady výberu týchto stratégií na úspešnosť komunikačnej výmeny. Predmetom výskumu je dialóg, ktorého účastníci sú vybavení rôznou mierou kompetencií v rozličných prirodzených jazykoch, pričom nedisponujú spoločným komunikačným kódom. V centre záujmu stojí uplatňovanie stratégií interkomprehenzie (inferencie), mediácie a reformulácie. Výskum sa realizuje na originálnom hovorenom jazykovo zmiešanom korpusovom materiáli, ktorého konštrukcia predstavuje osobitnú pridanú hodnotu projektu.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0020/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Chovancová Katarína, doc. PhDr. PhD.
Spoluriešitelia:2018: Gajdošová Katarína, Mgr. (JÚĽŠ SAV) (Z);
Zázrivcová Monika, Mgr. PhD. (Z); Košteková Monika, Mgr. (D); Šedovičová Simona, Mgr. (D), Adamčiak Miroslav Mgr. (FF UKF) (D)

2019: Gajdošová Katarína, Mgr. (JÚĽŠ SAV) (Z);
Zázrivcová Monika, Mgr. PhD. (Z); Košteková Monika, Mgr. (D); Šedovičová Simona, Mgr. (D)

2020: Gajdošová (Z) - SAV, Zázrivcová (Z)
Zahraničný projekt:nie