Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní