Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích jazykov na vysokých školách technického zamerania

Informácie o projekte

Developing the reading competency and teaching technical foreign languages at technical universities

Vyhlasovateľ:

KEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:KEGA 010TU Z-4/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.
Koordinátor projektu:Veverková Darina, PaedDr., Ph.D.
Zahraničný projekt:nie