Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0200/21
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Mgr. Paulína Čuhová Šedíková, PhD. (KU Ružomberok)
Spoluriešitelia:za FF UMB: Mesárová Eva, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie