Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Valenčné potencie slovies v kontraste