Zvieratá na scéne. Animálnosť v teoreticko-kritickom, lingvistickom, literárnom, audiovizuálnom a scénicko-performatívnom kontexte

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0655/21
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Carlos Fernando Dimeo Álvarez, doc. dr. hab., PhD.
Zahraničný projekt:nie