Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

 Mgr. François Schmitt, PhD.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Les cultures française et slovaque : analyses comparatives de représentations sociales / François Schmitt. - 1. vyd. - Louvain-la-Neuve : EME Editions, 2015. - 127 s. [6,35 AH]. - ISBN 978-2-8066-3251-7
[SCHMITT, François (100%)]
Ohlasy:
1. [4] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Identifikovanie a rozvíjanie interkultúrnych kompetencií. In Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí : zborník vedeckých štúdií z projektu VEGA 1/0934/16. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016. ISBN 978-80-557-1125-6, s. 58-65.
2. [4] PECNÍKOVÁ, Jana. Identité Européenne culturelle ou identité commune? In Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi, Banská Bystrica, 21. - 22. apríl 2016. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-557-1188-1, s. 99-108.
3. [1] VESELÁ, Dagmar. Exclusion on the basis of language and/or nationality : myth or reality? In Synergies chili. ISSN 0718-0675, 2016, no. 12, pp. 89-97., Scopus
4. [3] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Intelligentnyj gorod - intelligentnaja kuľtura. In Kontury buduščego: technologii i innovacii v kuľturnom kontekste : konferencia "Kontury buduščego: technologii i innovacii v kuľturnom kontekste", 1-3 nojabra 2017 r., Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburg : Asterion, 2017. ISBN 978-5-00045-524-1, s. 321-330.
5. [4] SLATINSKÁ, Anna - PECNÍKOVÁ, Jana. Jazyk - kultúra - identita : vybrané aspekty interkultúrnej identity. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. 124 s. ISBN 978-80-557-1284-0.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Histoire de France / Martina Schmittová, François Schmitt. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 97 s. - Lexique historique. - ISBN 978-80-8083-353-4
[SCHMITTOVÁ, Martina - SCHMITT, François]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Civilisation française / François Schmitt ; rec. Ľudmila Mešková, Jan Holeš. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 90 s. - ISBN 978-80-8083-832-4
[SCHMITT, François - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - HOLEŠ, Jan (rec.)]

BCI02 Multilingválne spracovanie informácií : interkomprehenzia v cudzích jazykoch / Katarína Chovancová ... [et al.] ; rec. Ján Chorvát, Darina Veverková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 92 s. [4,60 AH]. - ISBN 978-80-557-1016-7
[CHOVANCOVÁ, Katarína (12%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (13%) - KREŠÁKOVÁ, Viera (5%) - KUBEKOVÁ, Janka (10%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (5%) - ROSENBAUM, Christoph (12%) - ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia (10%) - SCHMITT, François (9%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (24%) - CHORVÁT, Ján (rec.) - VEVERKOVÁ, Darina (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (ITMS:26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE01 Méthodologie : l'entretien ethnographique au service de l'étude des civilisations pour une analyse comparée des cultures française et slovaque / Francois Schmitt.
In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2011. - ISSN 1803-4136. - Roč. 23, č. 1 (2011), s. 83-90.
[SCHMITT, François (100%)]

ADE02 Les incidences de l'intégration européenne de la slovaquie sur les programmes scolaires slovaques d'enseignement des langues étrangères / François Schmitt. In Francisola [elektronický zdroj] : revue indonésienne de la langue et de la littérature francaise. - Bandung : Universitas Pendidikan, 2016. - ISSN 2527-5100. - online, vol. 1, no. 2 (2016), pp. 122-133.
[SCHMITT, François (100%)]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF01 La culture du vin en France et en Slovaquie: étude comparée / Francois Schmitt. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie / zost. Marta Kováčová. Roč. 1, č. 2 (november - december 2009). - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISSN 1338-0583. - S. 62-71.
[SCHMITT, François (100%)]

ADF02 Analyse des représentations de la France et des Français pendant les premières années de la transition après la Révolution de Velours (1990 - 1993) dans le magazine "L'Amitié" / François Schmitt. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISSN 1338-0583. - Roč. 4, č. 1 (jún 2012), s. 95-115.
[SCHMITT, François (100%)]

ADF03 La composante culturelle de l´enseignement du fle en contexte monoculturel / François Schmitt. In Philologia / zodp. red. Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2012. - ISSN 1336-3786. - Roč. 22, č. 1-2 (2012), s. 167-176.
[SCHMITT, François (100%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC01 Comparison interculturelle de journaux télévisés français et slovaque / François Schmitt. In Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - Roma : Aracne editrice, 2014. - ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 333-351.
[SCHMITT, François (100%)]
Ohlasy:
1. [3] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Traduction des eléments lexicaux vulgaires. In RumeliDE : dil ve edebiyat araştirmalari dergisi [online]. 2016, vol. 6, no. 2 [cit. 2017-23-02]. ISSN 2148-9599. Dostupné na: http://www.rumelide.com/lang-en/journal/archive/rumelide-2016-6--april--s-2.html
2. [2] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Translation of vulgarism in mass media. In XLinguae. ISSN 1337-8384, 2017, vol. 10, no. 3, pp. 101-109., Scopus
3. [4] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Kultúra prekladu v médiách - vulgarizmy v televíznych filmoch a seriáloch. In Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi (21. - 22. apríl 2016), Banská Bystrica. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2016. ISBN 978-80-557-1188-1, s. 266-278.

AEC02 L'identité de l'impuissance / Soňa Svoráková, Francois Schmitt. In Identités, démocratie, frontières / eds. Gilles Rouet, Maria Stoicheva. - 1. vyd. - Paris : L'Harmattan, 2017. - ISBN 978-2-343-12199-4. - S. 169-191.
[SVORÁKOVÁ, Soňa (50%) - SCHMITT, François (50%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 La notion de stratégie d'apprentissage en Français langue étrangère / François Schmitt. In Philologia XIX / zodp. red. Eva Tkáčiková; rec. Ján Kačala. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - ISBN 978-80-223-2605-6. - S. 69-74.
[SCHMITT, François (100%)]
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína - RÁČKOVÁ, Lucia. Les traces de la langue orale dans les énoncés écrits produits par des slavophones : lʼexemple du présent de lʼindicatif. In Istanbul journal of innovation in education. ISSN 2458-8024, 2016, vol. 2, no. 3, pp. 7-14.

AED02 Comment enseigner la civilisation en F.L.E.? / Francois Schmitt. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová, Milan Jurčo ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4. - S. 82-93.
[SCHMITT, François]

AED03 Aperçu sur les modeles familiaux en France et en Slovaquie: étude comparée / François Schmitt. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené, Gilles Rouet ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0039-7. - S. 116-127.
[SCHMITT, François (100%)]

AED04 La comparaison interculturelle : fondements et implications / François Schmitt. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0232-2. - S. 146-152.
[SCHMITT, François (100%)]

AED05 Enseigner la civilisation en F.L.E. : l'approche civilisationnelle / François Schmitt. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / vedec. red. Eva Tkáčiková ; rec. Ivor Ripka, Ladislav Trup, Conan Lupu. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 978-80-223-3011-4. - S. 51-63.
[SCHMITT, François (100%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01 Comment concilier les approches anglo-saxonne et francophone de la notion de culture ? / François Schmitt. In Mots, discours, textes approches diverses de l'interculturalité francophone en Europe centre-orientale : 15e séminaire doctoral francophone des Pays de Visegràd, Pécs, 2010 / zodp. red. Éva Oszetzky, Krisztián Bene. - Pécs : Árpád Vígh, 2011. - ISBN 978-963-642-443-5. - ISSN 1215-7279. - S. 285-298.
[SCHMITT, François (100%)]

AFC02 Quelle place pour la société civile en Slovaquie ? / François Schmitt. In Citoyennetés et nationalités en Europe, articulations et pratiques : colloque international, 27, 28 et 30 avril 2011 / zost. Gilles Rouet. - Paris : L´Harmanttan, 2011. - ISBN 978-2-296-55797-0. - S. 179-189.
[SCHMITT, François (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD01 La culture: un concept totalisant / François Schmidt. In Expressions culturelles et Identités européennes = Cultural expressions and European identities : international collogue, Banská Bystrica 15.-16. avril 2010 / ed. Radovan Gura, Gilles Rouet. 1. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3563-2. - S. 214-224.
[SCHMITT, François (100%)]

AFD02 Les représentations sociales en comparaison interculturelle sur l'exemple d'une étude comparative des Français et des Slovaques / François Schmitt. In Foreign languages: a bridge to innovations in higher education [elektronický zdroj] = Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 17. 10. 2014 / ed. Anna Zelenková ; rec. Anna Zelenková, Miriam Olejárová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0756-3. - CD-ROM, s. 84-89.
[SCHMITT, François (100%)]

AFD03 Les intellectuels français d'aujourd'hui sur la scène publique slovaque / François Schmitt. In La culture française a-t-elle encore une influence dans le monde d'aujourd'hui? : 20.-21. octobre 2016, Prešov / rec. Václava Bakešová, Kateřina Drsková. - 1. vyd. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2017. - ISBN 978-80-555-1824-4. - S. 126-151.
[SCHMITT, François (100%)]

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDE01 La complexité du concept de culture / François Schmitt. In Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa, Daniel Esparza. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - ISSN 1803-4136. - Vol. 22, č. 1 (2010), s. 59-67.
[SCHMITT, François (100%)]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Compte-rendu: "Fantastika (nielen) v Talianskej literatúre", par Eva Mesarová = "Le fantastique dans la littérature italienne et ailleurs", par Eva Mesarová / François Schmitt. In Palimpsest : international journal for linguistic, literary and cultural research. - Stip : Goce Delcev University, Faculty of Philology, 2016. - ISSN 2545-3998. - Vol. 1, no. 1 (2016), pp. 269-272.
Recenzia na: Fantastika (nielen) v talianskej literatúre / Eva Mesárová ; rec. Pavol Koprda, František Hruška. 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - ISBN 978-80-7435-476-2
[SCHMITT, François (100%)]

EDI02 Quelle féminisationlinguistique dans la francophonie? / François S. Schmitt. In Filolog [elektornický zdroj] : časopis za jezik, kniževnost i kultury. - Banja Luka : Filološki fakultet, 2017. - ISSN 2233-1158. - online, č. 15 (2017), s. 422-427.
Recenzia na: Les femmes, le français et la francophonie. La féminisation linguistique en Belgique, en France, au Québec et en Suisse / Martin Pleško. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. - ISBN 978-80-244-4534-2
[SCHMITT, François (100%)]

Štatistika: kategória publikačnej činnosti
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 2
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 3
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 5
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 2
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 3
BCI Skriptá a učebné texty: 2
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 2

Štatistika: kategória ohlasov
1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 1
2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS: 1
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 3
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 4

Aktualizované: 11. 01. 2018