ŠJ / Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

 doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Chile : stručná historie států / Jiří Chalupa. Svazek č. 37. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Libri, 2006. - 139 s. - ISBN 80-7277-136-1
[CHALUPA, Jiří (100%)]
Ohlasy:
1. [3] KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky : vývoj oblasti, regionů a států. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 584 s. ISBN 978-80-7422-368-6.

AAA02 Španělsko : stručná historie států / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005. - 214 s. - ISBN 80-7277-281-3
[CHALUPA, Jiří]
Ohlasy:
1. [3] REICHWALDEROVÁ, Eva. Pikaro (anti)hrdina. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. 112 s. ISBN 978-83-7490-489-6.

AAA03 Don Carlos a ti druzí [Don Carlos a tí druhí] : Karlistické války ve Španělsku v letech 1833 - 1939 : Karlistické vojny v Španielsku v rokoch 1833 - 1939 / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Epocha, 2008. - 296 s. - ISBN 978-80-87027-57-8 |
[CHALUPA, Jiří]
Ohlasy:
1. [5] KLÍMA, Jan. Jiří Chalupa. Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku v letech 1833-1876. In Dejiny a současnost : kulturně historická revue. ISSN 0418-5129, 2009, roč. 31, č. 1, s. 47.
2. [5] SPRINGEROVÁ, Pavlína (eds.). Jiří Chalupa. Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku v letech 1833-1876. In Journal of ibero-american studies. ISSN 1803-7887, 2009, vol. 1, no. 1, pp. 140-141.

AAA04 Španělsko-český, česko-španělský slovník = Diccionario espanol-checo, checo-espanol : zkrácená verze / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : FIN Publishing, 2008. - 1119 s. - (Finder). - ISBN 978-80-86002-88-0
[CHALUPA, Jiří]

AAA05 Inkvizice : stručné dějiny hanebnosti / Jiří Chalupa. - Praha : Nakl. Aleš Skřivan ml., 2007. - 159 s. - ISBN 978-80-86493-22-0
[CHALUPA, Jiří (100%)]
Ohlasy:
1. [3] REICHWALDEROVÁ, Eva. Pikaro (anti)hrdina. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. 112 s. ISBN 978-83-7490-489-6.
2. [5] KAŠPAR, Oldřich. Dvě zajímavé publikace o dějinách inkvizice. In Český lid. ISSN 0009-0794, 2007, č. 94, s. 218-219.
3. [5] KREUTZ, Petr. Dvě publikace o dějinách inkvizice aneb když dva píší o tomtéž. In Listy filologické. ISSN 0024-4457, 2008, roč. 131, č. 1-2, s. 249-267.
4. [5] KLÍMA, Jan. Jiří Chalupa: Inkvizice. Stručné dějiny hanebnosti. In KIAS Paper : yearbook 2007. ISSN 1802-1565, 2007, s. 187.
5. [5] KLÍMA, Jan. Jiří Chalupa: Inkvizice. Stručné dějiny hanebnosti. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 2008, č. 1-2, s. 46-47.

AAA06 Dějiny Španělska / Jiří Chalupa ; rec. Josef Opatrný, Jan Klíma. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017. - 748 s. [38,05 AH]. - ISBN 978-80-7422-525-3
[CHALUPA, Jiří (100%) - OPATRNÝ, Josef (rec.) - KLÍMA, Jan (rec.)]

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01 En busca de los tiempos perdidos. El carlismo y su lugar en la historia contemporánea de España (Apuntes interpretativos) / Jiří Chalupa.
In Del español al hispanismo : docencia e investigación / Zdisław Wąsik, Małgorzata Kolankowska (eds.) ; curator: Piotr Sawicki. Vol. 1, Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinoamericana. - Wrocław : Wydawnictvo Wyższej szkoły filologicznej we Wrocławiu, 2012. - ISBN 978-83-60097-12-0. - S. 7-20 [1,03 AH].
[CHALUPA, Jiří (100%)]

ABC02 Spory o duše a těla (ba i mrtvoly): španělské vztahy a postoje k domorodému obyvatelstvu Nového světa / Jiří Chalupa.
In Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků : věda, umění, filosofie / Monika Bečvářová ... [et al.] ; rec. Josef Opatrný, Simona Binková. - [1.] vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Nakladatelství Epocha, 2011. - ISBN 978-261-0063-8. - S. 19-42 [1,3 AH].
[CHALUPA, Jiří (100%)]

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01 Španělsko-český, česko-španělský slovník = Diccionario espanol-checo, checo-espanol / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : FIN Publishing, 2008. - 1343 s. - (Finder). - ISBN 978-80-86002-86-6
[CHALUPA, Jiří]

BAA02 Španělsko : stručná historie států / Jiří Chalupa ; zodp. red. Hana Hlušičková, František Honzák. sv. č. 72. - 2. aktualizované vydanie. - Praha : Nakladateľstvo Libri, Pro libri, 2010. - 224 s. - ISBN 978-80-7277-478-4
[CHALUPA, Jiří (100%) - HLUŠIČKOVÁ, Hana (zodp. red.) - HONZÁK, František (zodp. red.)]
Ohlasy:
1. [3] KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky : vývoj oblasti, regionů a států. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 584 s. ISBN 978-80-7422-368-6.

BAA03 Dějiny Španělska v datech / Jiří Chalupa ; zodp. red. Vanda Vicherková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2011. - 552 s. - ISBN 978-80-7277-482-1
[CHALUPA, Jiří (100%) - VICHERKOVÁ, Vanda (zodp. red.)]
Ohlasy:
1. [6] OPATRNÝ, Josef. Jiří Chalupa: Dějiny Španělska v datech. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 2012, č. 7-8, s. 190.
2. [5] KLÍMA, Jan. Jiří Chalupa: Dějiny Španělska v datech. In Dějiny a současnost. ISSN 0418-5129, 2012, č. 1, s. [1].
3. [5] ESPARZA, Daniel. Jiří Chalupa, Dějiny Španělska v datech. In Études romanes de Brno. ISSN 1803-7399, 2012, roč. 33, č. 2, s. 230-232.
4. [5] ČERNÝ, Jiří. Chalupa, Jiří (2011), Dějiny Španělska v datech (Historia cronológica de España). In Romanica Olomucensia. ISSN 1803-4136, 2012, vol. 24, no. 1, pp. 82-83.
5. [3] ESPARZA, Daniel. Historia y deporte: los orígenes del surf a través de la prensa española. In Romanica Olomucensia. ISSN 1803-4136, 2013, vol. 25, no. 1, pp. 47-59.
6. [4] KUNEC, Patrik. Španielski Bourbonovci. In HistoryWeb: informačný portál o histórii [online]. jún 2013, s. 1-3 [cit. 2014-04-30]. ISSN 1338-8789. Dostupné na: http://www.historyweb.sk/clanky/detail/spanielski-bourbonovci
7. [3] KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky : vývoj oblasti, regionů a států. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 584 s. ISBN 978-80-7422-368-6.

BAA04 Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile / Jiří Chalupa. - 2. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - 576 s. - ISBN 978-80-7422-193-4
[CHALUPA, Jiří (100%)]
Ohlasy:
1. [5] OPATRNÝ, Josef. Jiří Chalupa, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 2014, č. 1-2, s. 46.
2. [3] KLÍMA, Jan. Dějiny Latinské Ameriky : vývoj oblasti, regionů a států. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 584 s. ISBN 978-80-7422-368-6.
3. [3] KLÍMA, Ján. Předchůdci latinsko-americké svobody. Tiradentes, Hidalgo, Artigas. Praha : Scriptorium, 2016. 244 s. ISBN 978-80-88013-34-1.
4. [3] ZOUREK, Michal. Uruguay : stručná historie států. Praha : Nakladatelství Libri, 2015. ISBN 978-80-7277-543-9.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01 Romanica Olomucensia : artículos y estudios / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. Roč. 21, č. 2 (2009). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISSN 1803-4136
[ČERNÝ, Jiří (34%) (zodp. red.) - HOLEŠ, Jan (33%) (editor) - CHALUPA, Jiří (33%) (editor)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE01 Réquiem por un mundo perdido. La tercera guerra carlista y el ocaso del calismo decimonónico = Rekviem za stratený svet. Tretia karlistická vojna a úpadok karlizmu v 19. storočí / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - ISSN 1803-4136. - Roč. 20, č. 1 (2008), s. 55-65.
[CHALUPA, Jiří]

ADE02 Una historia en color caqui. Algunos apuntes acerca del militarismo en la historia política Latinoamericana = Dejiny vo farbe kaki. K problematike militarizmu v politických dejinách Latinskej Ameriky / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - ISSN 1803-4136. - Roč. 20, č. 2 (2008), s. 163-172.
[CHALUPA, Jiří]

ADE03 Diktátor a prosperita : Francisco Franco a španělský "hospodářský zázrak" / Jiří Chalupa. In Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. - Praha : Aleš Skřivan, 1991-1992. - ISSN 1210–6097. - Roč. 20, č. 1-2 (2009), s. 14-25.
[CHALUPA, Jiří]

ADE04 Gaucho a obchodník : argentinský rosismus a Portalesův režim v Chile / Jiří Chalupa. In Dějiny a současnost. Roč. 32, č. 3 (2010). - Praha : O. s. pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN, 2010. - ISSN 0418-5129.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

ADE05 Emil Zátopek, una locomotora como nosotros / Jiří Chalupa. In Revista Internacional de ciencias del deporte = RICYDE : international journal of sports science [elektronický zdroj]. - Madrid : Ramón Cantó Alcaraz, 2013. - ISSN 1885-3137. - online, vol. 9, no. 31 (2013), pp. 93-96.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

ADE06 El Gaucho y el Comerciante. Dos modelos político-económico-sociales de los primeros tiempos de la independencia latinoamericana / Jiří Chalupa. In Diálogos Latinoamericanos : [a peer-reviewed journal]. - Aarhus : Latin American Center, University of Aarhus, 2012. - ISSN 1600-0110. - No. 19 (2012), pp. 5-33.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

ADE07 Vida y muerte de Sefard - de convivencia a odio: Las causas de la crisis y de la desaparición de una sociedad multirreligiosa, multiétnica y multicultural en el territorio español / Jiří Chalupa. In Prague papers on the history of international relations : [reviewed international journal]. - Praha : Karlova univerzita v Praze, 2013. - ISSN 1803-7356. - No. 2 (2013), pp. 7-25.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

ADE08 La incontinencia verbal y el fracaso de la II República Espanola : el discurso político irresponsable y su contribución al estallido de la Guerra Civil / Jiří Chalupa. In Romanica olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2016. - ISSN 1803-4136. - Vol. 28, no. 1 (2016), pp. 75-91.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

ADE09 Osmdesát let poté: španělská občanská válka s (jistým) odstupem / Jiří Chalupa. In Dějiny a současnost. - Praha : Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2016. - ISSN 0418-5129. - Roč. 38, č. 8 (Říjen) (2016), s. 10-13.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF01 Historie, parahistorie, ironie - španělský historický román v dobách postmoderny / Jiří Chalupa. In World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - Bratislava : SAP- Slovak Academic Press, 2010. - ISSN 1337-9275. - Vol. 2 (19), No. 4 (2010), s. 12-24.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

ADF02 La leyenda negra y la lucha propagandistica por la imagen de España / Jiří Chalupa. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - ISSN 1338-6743. - Roč. 2, č. 4 (2013), s. 50-59.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC01 Statesmen in uniforms: Several notes about militarism in politics in the modern history of the Latin America = Štátnici v uniformách : Niekoľko poznámok o militarizme v politike modernej histórie Latinskej Ameriky / Jiří Chalupa. In Election Year 2006: Latin America at the Crossroads? / ed. Pavlína Springerová, Lenka Špičanová, Jan Němec. - Praha : AMO, 2008. - ISBN 978-80-87092-03-3. - S. 29-40.
[CHALUPA, Jiří]

AEC02 La guerra civil Española: un conflicto extraordinario y excepcional o una contienda europea normal y corriente / Jiří Chalupa. In Setkání hispanistů = Encuentro de hispanistas : 9.-10. října 2009, Brno / (eds.) Daniel Vázquez, Ivo Buzek. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5147-8. - S. 87-99.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

AEC03 Novela posmoderna: una renuncia a la búsqueda de la verdad o un testimonio de una época de relativismo (Eduardo Mendoza, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez-Reverte) / Jiří Chalupa. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 37-55.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

AEC04 La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza : las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna / Jiří Chalupa. In Dimenzie postmodernej prózy / ed. Zuzana Ištvánfyová ... [et al.] ; rec. Martin Golema ... [et al.]. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-333-2. - S. 44-55.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED01 La novela histórica posmoderna. Una renuncia a la búsqueda de la Verdad y/o un testimonio de una época de relativismo (Eduardo Mendoza, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez Reverte) / Jiří Chalupa. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 123-133. (2009).
[CHALUPA, Jiří]

AED02 Presentación de un nuevo diccionario español-checo, checo-español / Jiří Chalupa. In Dni románskych štúdií = Jordanas de Estudios Románicos : ACTAS, Tomo ll: Lingüística, Sección de Hispanística, Bratislava, 2008 / (eds.) Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová, rec. Ladislav Trup, Miroslav Lenghardt. 8, Studia Romanica Bratislavensia. - Bratislava : AnaPress, 2009. - ISBN 978-80-89137-53-4. - S. 93-103.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDE01 Černá legenda o Španělsku / Jiří Chalupa. 1. časť. In Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. - Praha : Aleš Skřivan, 2013. - ISSN 1210-6094. - Roč. 24, č. 7/8 (červenec-srpen) 2013, s. 146-156.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

BDE02 Černá legenda o Španělsku / Jiří Chalupa. 2. časť. In Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. - Praha : Aleš Skřivan, 2013. - ISSN 1210-6094. - Roč. 24, č. 9/10 (září-říjen) 2013, s. 204-215.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

BDE03 Marxistická revoluce s lidskou tváří v měděné zemi : Chile 1970-1973 / Jiří Chalupa. In Tvar : literární obtýdeník. - Praha : Klub přátel Tvaru, 2013. - ISSN 0862-657X. - 13.6.2013, [cit. 2015-03-03], s. 15.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

BDE04 Španělské revoluce 19. století / Jiří Chalupa. In Tvar : literární obtýdeník. - Praha : Klub přátel Tvaru, 2013. - ISSN 0862-657X. - 18.4.2013, [cit. 2015-03-03], s. 18.
[CHALUPA, Jiří (100%)]

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEC01 Dictadura y prosperidad : Francisco Franco y el «milagro económico» español / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 103-123.
[CHALUPA, Jiří]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01 Paul Preston: La Guerra Civic Espaňola = Španielska občianska vojna. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 329-331.
Recenzia na: La Guerra Civic Espaňola / Paul Preston. - Barcelona, 2000
[CHALUPA, Jiří]

EDI02 Fernando Reinares: Terrorisimo y antirerrorissimo / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 331-333. Recenzia na: Terrorisimo y antirerrorissimo / Fernando Reinares. - Barcelona, 1998
[CHALUPA, Jiří]

EDI03 Helena Zbudilová, Óscar García García: Introducción Al Mundo Hispano: Espaňa = Úvod do španielskeho sveta / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 334-335. Recenzia na: Introducción Al Mundo Hispano: Espaňa / Helena Zbudilová, Óscar García García. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004
[CHALUPA, Jiří]

EDI04 Juan Pablo Fusi: La Patria Lejana. Rl Nacionalismi En El Siglo XX. = Vzdialená otčina. Nacionalizmus v 20. storočí / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 327-329. Recenzia na: La Patria Lejana. Rl Nacionalismi En El Siglo XX. / Juan Pablo Fusi
[CHALUPA, Jiří]

EDI05 Albert Ghanime: Mitos de la historia de Espaňa. El siglo XIX = Albert Ghanime: Mýty španielskych dejín. XIX. storočie / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa, Daniel Esparza. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - ISSN 1803-4136. - Vol. 22, č. 1 (2010). Recenzia na: Mitos de la historia de Espaňa. El siglo XIX / Albert Ghanime. - Barcelona : Belacqa, 2008
[CHALUPA, Jiří (100%)]

EDI06 BŘEZINOVÁ, Kateřina (2014): El imaginario chicano. La iconografía civil y política de los mexicanos en Estados Unidos de América 1965 – 2000 / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. - ISSN 1803-4136. - Roč. 28, č. 2 (2016), s. 258-260. Recenzia na: El imaginario chicano : La iconografía civil y política de los mexicanos en Estados Unidos de América 1965 – 2000 / Kateřina Březinová. - Praha : Karolinum, 2014. - ISBN 978-80-246-2634-5
[CHALUPA, Jiří (100%)]

Štatistika: kategória publikačnej činnosti
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 6
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 2
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 9
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 4
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 2
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 4
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 4
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 6
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...): 1

Štatistika: kategória ohlasov
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 9
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch: 1
5 Recenzie v zahraničných publikáciách: 10
6 Recenzie v domácich publikáciách: 1

Aktualizované: 11. 01. 2018